The Role of Blood Foaming in the Mechanism of Endovasal Laser Ablation

V. M. Chudnovsky, T. G. Makhovskaya, A. Yu. Mayor, V. I. Yusupov, V. I. Nevozhai, A. Yu. Kiselyov, I. B. Shikina
2018 Flebologiia  
doi:10.17116/flebo201812041261 fatcat:xq7udxvhy5awzjubiaj34fua7m