Unga långtidsarbetslösa och det individualiserade ansvaret

Jennifer Hobbins, Jennifer Hobbins
unpublished
Arbetslöshet förknippas med individen, hennes bristande arbetsmoral och andra personliga tillkortakommanden. Detta är något arbetslösa måste hantera och förhålla sig till. Artikeln syftar till att belysa på vilket sätt diskursen om det individualiserade ansvaret speglas i unga långtidsarbetslösas berättelser och, i synnerhet, hur de arbetslösa unga vuxna tar ställning till den. Resultaten visar tre förhållningssätt till diskursen: konformitet, distansering och motstånd. Betydelsen av arbete och
more » ... elsen av arbete och arbetsmoral återfinns i politiska debatter och media och inte minst vid social interaktion. Yrket är ofta det första vi frågar efter näst efter en ny bekantskaps namn eller om vi möter någon vi inte sett på länge (Beck 2000). I dessa situationer blir det ett problem att inte ha ett arbete, vilket kan leda till skamkänslor och obehag. Det har samband med den samhällsmoraliska princip som handlar om att "göra rätt för sig" (Johansson & Møller 2009, s 14). Att göra rätt för sig innebär att ta del av samhällets arbetsbörda, men även att ta ansvar för sin egen försörjning. Föreställningar om att arbetslöshet beror på de arbetslösas inställning till arbete eller deras personliga egenskaper är väl förankrade i samhället (Gallie 1994). Det är en diskurs som har djupa rötter i historien men som under senare år fått förstärkt betydelse, i såväl politiska sammanhang som sociala. Svensk social-och arbetsmarknadspolitik har under de senaste två decennierna förändrats mot betoning på aktivering. Det innebär en ökad tonvikt på aktivt jobbsö-kande, deltagande i aktiva arbetsmarknadsåtgärder och liknande, men också Jennifer Hobbins, doktorand, Arbetsvetenskap, Handelshögskolan, Karlstads universitet jennifer.hobbins@kau.se FÖRFATTARE Artikeln bygger på data insamlade inom projekt "Youth, unemployment, and exclusion in Europe: A multidimensional approach to understanding the conditions and prospects for social and political integration of young unemployed" (YOUNEX), finansierat av Europeiska kommissionen och det sjunde ramprogrammet (dnr 216122).
fatcat:cpcfxsrifrfevlqg2cmrnwncgu