Re verse pro cesses at recrystallization REVERSNÍ PROCESY PØI REKRYSTALIZACI

Josef Kasl, Jaroslav Fiala, Petr Zuna
unpublished
Ab stract At a def i nite stage of the growth of the recrystalized grains in a polycrystalline material, this pro cess some times halts and turns back. This seems to be caused by paracrystalline dis tor tions that cu mu late dur ing the growth of the crys tals. At in creased tem per a ture or af ter pro longed heat ing the crys tal lites (or, more ex actly mo saic blocks, co her ently diffract ing re gions) start to grow again. But af ter some time, such a re ver sal of the recrystallization
more » ... ecrystallization pro cess may re cur. Abstrakt V urèitém stadiu rùstu rekrystalizovaných zrn dochází nìkdy v polykrystalickém materiálu k zastavení tohoto procesu a jeho zvratu. Pravdìpodobnì je to zpùsobeno parakrystalickými distorsemi, jež se pøi rùstu krystalù nahromadí. Po zvýšení teploty nebo delším setrváním na teplotì krystalky (vlastnì mosaikové bloky, difrakènì koherentní oblasti) opìt zaènou rùst. Po urèité dobì se však takový zvrat rekrystalizaèního procesu mùže opakovat.
fatcat:kgowuiqaxfbyfhcovgck5jk2yi