PECULIARITIES OF FORMATION OF CONCEPTUAL SPHERE "FAMILY RELATIONS" IN MODERN ENGLISH LANGUAGE

I. S. Goncharova
2021 "Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University", Series: "Philology. Journalism"  
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ» У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У статті проаналізовано особливості формування концептосфери «сімейні відносини» у сучасній англійській мові. Мовна картина світу і її елементи -концепти й концептосфери -відіграють важливу роль у культурі, мові, філології. Сьогодні лінгвістика переосмислює роль мови в сучасному світі. Таким феноменам, як концепт, концептосфера і мовна картина світу,
more » ... приділяється велика увага, оскільки в них утримується інформація про виникнення, перетворення і розвиток ключових цінностей того або іншого етносу. Матеріальні й духовні цінності, моральні установки, ставлення до тих або інших явищ і предметів навколишнього світу -ці найважливіші аспекти людського буття знаходять своє відбиття в мові, тим самим створюючи образ сприйняття світу носія цієї мови й образ людини. Лексична система мови, мова художніх текстів, а також фразеологічний фонд мови є матеріалом для досліджень у галузі лінгвокультурології. Концептосфера «сімейні відносини» була вибрана як об'єкт цього дослідження, виходячи з того, що концепти, які входять до її складу, є ядрами національної й індивідуальної свідомості, деякі з них -найдавнішими «ключовими словами» людської культури. До екстралінгвістичних факторів формування концептосфери «сімейні відносини», на думку авторки дослідження, належить індивідуальний досвід людини, як фізичний, так і фізіологічний, культурне середовище та його соціокультурні особливості, досвід мовного колективу, який визначається особливостями його історичного розвитку. Суто лінгвістичними факторами формування концептосфери «сімейні відносини» у сучасній англійській мові є: велика кількість структурних елементів концептосфери та достатні ресурси для мовної реалізації цієї структури, наявність достатньо предметного рефенціального зв'язку між об'єктом (сім'я) та ментальним уявленням про нього, значна номінативність одиниць, що репрезентують концептосферу, виражена метафоричність концептосфери. Ключові слова: концептосфера, сімейні відносини, сучасна англійська мова, екстралінгвістичні фактори, лінгвістичні фактори, лінгвокогнітивна категоризація та концептуалізація.
doi:10.32838/2710-4656/2021.1-2/11 fatcat:py5gdewqgzavznkqccqu5w2h6e