S≥uøby porzπdkowe pielgrzymki jako szczególny rodzaj grupy dyspozycyjnej A K

Uniwersytet Wroc≥awski
2014 Tom II • Numer   unpublished
Grupy dyspozycyjne w pe≥ni zorganizowane i przygotowane do szybkiego reagowania sπ úciúle uzaleønione od sytuacji zewnÍtrznych, które wywo≥ujπ konkretne dzia≥ania. Motywacja do reakcji, która jest wynikiem dzia≥aÒ zewnÍtrznych wobec grupy, a wiÍc niezaleønych, powoduje, øe grupa dyspozycyjna moøe mieÊ charakter okazjonalny. Szczególnie jest to widoczne w grupach, gdzie sytuacje, które wymagajπ reakcji, mogπ siÍ zdarzyÊ tylko w okreúlonym czasie. Takie zjawisko zaobserwowaÊ moøna na przyk≥adzie
more » ... ≥uøby porzπd-kowej pielgrzymki na Jasnπ GórÍ, która odbywa siÍ na poczπtku sierpnia kaødego roku od kilkudziesiÍciu lat. S≥uøby porzπdkowe stanowiπ interesujπce pole do obserwacji, gdyø jako grupa zwiπzana wspólnotπ religijnπ i wiÍziπ spo≥ecznπ, która tworzy siÍ podczas trudnej i wyczerpujπcej fizycznie pieszej drogi, jest takøe organizacjπ, która podlega administracji nie tylko koúcielnej, ale równieø paÒstwowej. Artyku≥ ma na celu przedstawienie s≥uøb porzπdkowych pielgrzymki w kontekúcie jej organizacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na motywacje kandydatów do s≥uøby pielgrzymkowej. S≥owa kluczowe: s≥uzby porzadkowe, pielgrzymka, grupa dyspozycyjna. O is porzπdku spo≥ecznego w naukach humanistycznych, szczególnie z ramienia socjologii, wymaga pewnego usystematyzowania ze wzglÍdu na istnienie wielu szkó≥ teoretycznych o róønych kryteriach podzia≥u przestrzeni spo≥ecznej. Spo≥eczeÒstwo jako zbiór ca≥oúciowy jednostek moøna teoretycznie podzieliÊ, wyodrÍbniajπc za pomocπ cech okreúlone typy zbiorowoúci. Dla przyk≥adu, Jan Turowski (Turowski 2000) wyodrÍbni≥ kategorie spo≥eczne, róønicujπc spo≥eczeÒstwo wedle cech biologicznych, demograficznych i psychicznych, natomiast analizujπc takie cechy, jak posiadanie, wykszta≥cenie i zawód móg≥ mówiÊ o istnieniu klas, warstw spo≥ecznych i grup zawodowych. Jednπ z ciekawszych definicji samych grup spo≥ecznych jest ujÍcie Paw≥a Rybickiego (Rybicki 1979), który okreúla grupÍ spo≥ecznπ jako niewielkπ zbiorowoúÊ jednostek, charakteryzujπcπ siÍ úwiadomoúciπ odrÍbnoúci i wiÍziπ spo≥ecznπ. Wed≥ug Roberta Mertona (Robert Mer-ton 1982), grupa spo≥eczna musi posiadaÊ ponadto jako cechÍ wyróøniajπcπ tÍ kategoriÍ spo≥ecznπ pewnπ wewnÍtrznπ organizacjÍ, której cz≥onkowie pozostajπ w relacjach spo≥ecznych. Szczególnym rodzajem grupy spo≥ecznej jest taka organizacja spo≥eczna, w której kontakty miÍdzy cz≥on-kami wykazujπ pewnπ regularnoúÊ i powtarzalnoúÊ. W tej kategorii mieszczπ siÍ w≥aúnie grupy dyspozycyjne, którymi zajmuje siÍ socjologia. Socjologia grup dyspozycyjnych jest dziedzinπ socjologii o zorganizowanych strukturach przygotowanych do szybkiego reagowania, które sπ tworzone w militarnych, paramilitarnych lub cywilnych systemach ISSN 2300-6277;
fatcat:kxyiwatjrfbxtph22ionwwdhxm