Kronik Hastalık Yönetimi İçin Bir Rehber: Kronik Bakım Modeli

Kübra İNCİRKUŞ, Nursen Ö. NAHCİVAN
2015 Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi  
ÖZ Günümüzde kronik hastalıkların giderek yaygınlaşması, kronik hastalık kontrolü ve toplum temelli hastalık yönetimi programlarının önemini ortaya koymaktadır. Kronik hastalık yönetimi, özellikle bakımın koordinasyonu ve sürekliliğini sağlamada, ekip çalışmasının desteklenmesinde, kronik hastalık bakımının kalitesinin geliştirilmesinde, beklenen hasta sonuçlarını iyileştirmede ve bakımın maliyetlerini azaltmada önemli ve pratik bir yöntemdir. Kronik hastalık yönetimi için çeşitli modeller
more » ... sürülmesine rağmen en çok kullanılan ve en etkili kabul edileni Kronik Bakım Modelidir. Wagner ve arkadaşları tarafından tanımlanan model, genel olarak altı temel bileşeni tanımlamaktadır. Bunlar; (1) Toplum kaynakları ve politikalar, (2) Karar verme desteği, (3) Sağlık bakım organizasyonu, (4) Öz-yönetim desteği, (5) Sağlık hizmetleri sunum planı ve (6) Klinik bilgi sistemleridir. Model; birbiriyle bağlantılı olan bu altı bileşen doğrultusunda hastaların sağlık/bakım sonuçlarını geliştirmek için tasarlanmıştır. Başarılı bir kronik hastalık yönetimi için sağlık profesyonellerinin geleneksel tedavi ve bakım anlayışı yerine hasta merkezli, multi-disipliner ve kanıt temelli yaklaşımlar hakkında bilgi ve farkındalıklarının artması önemlidir. Bu derleme makalede, genelde kronik hastalığı olan bireylerle çalışan sağlık profesyonellerine özelde hemşirelere kronik hastalık yönetiminde bir rehber olarak Kronik Bakım Modeli'ni tanıtmak; modelin kronik hastalıkların yönetiminde kullanılmasında yol göstermek amaçlanmıştır. ABSTRACT Currently the increasing prevalence of chronic diseases reveals the importance of chronic disease control and communitybased disease management programs. Chronic disease management; is an important and practical method especially in providing the coordination and continuity of care, promoting teamwork, improving the quality of chronic disease care and patient outcomes, reducing the costs of care. Despite the various models for chronic disease management been offered, the most widely used and most effective acceptable is the Chronic Care Model. The model developed by Wagner et al, generally defi nes six major components. These are: (1) Community resources and policies, (2) Decision support, (3) Organization of health care, (4) Self-management support, (5) Delivery system design and (6) Clinical information systems. Model, accordance with the six components which are connected with each other, is designed to improve patients results of health/care. Instead of traditional treatment and care approach, increasing knowledge and awareness about patient-centered, multi-disciplinary and evidence-based approaches is important for the successful chronic disease management. In this review article, aimed to present the Chronic Care Model as a guide in chronic disease management and advise for using of the model in chronic disease management for the health professionals (especially for nurses) working with patient which have chronic diseases.
doi:10.17672/fnhd.49483 fatcat:2hi5sy7kcvfulofvzxvaesqk7a