L'art visual pel cervell: ess�ncies neurals per a la creaci� art�stica

2015 Llengua, Societat i Comunicació : Language, Society and Communication  
R e s u m : Si algun artista pretenia excloure de la seva vida la ciència i desitjava mantenirse «virtuós» tot eliminant qualsevol rastre de pensament científic que pogués arribar a les seves mans, ho té francament difícil. No només s'està demostrant que científics i artistes comparteixen algunes de les essències emocionals de la creativitat, sinó que a més a més pareix que usen xarxes neuronals i neuroquímiques bastant similars quan feinegen. Estudiant el cervell, la neuro-estètica, una jove
more » ... bespecialitat de la neurobiologia, ha anat descobrint algunes claus de l'experiència creativa. De l'art visual en què es va centrar inicialment, ha anat avançant també cap a altres tipus d'art i de ciències. En els últims trenta anys, la neurociència ha aportat més informació per entendre l'art que tota la història de l'art en 40.000 anys d'evolució creativa. En aquest article es desgranaran les aportacions més importants que de manera interactiva ha fet la neurociència a l'art i viceversa. M o t s c l a u : neuroestètica, creació artísica, cervell visual, crítica d'art, neurociència, neurociència visual. El arte visual para el cerebro: esencias neurales para la creación artística R e s u m e n : Si algún artista pretendía excluir de su vida la ciencia y deseaba mantenerse virtuoso eliminando cualquier rastro de pensamiento científico que pudiese llegar a sus manos, lo tiene francamente difícil. No solo se está demostrando que científicos y artistas comparten algunas de las esencias emocionales de la creatividad, sino que, además, parece que usan redes neuronales y neuroquímicas bastante similares cuando trabajan. Estudiando el cerebro, la neuroestética, una joven subespecialidad de la neurobiología, ha ido descubriendo algunas claves de la experiencia creativa. Desde el arte visual, en el cual se centró inicialmente, la neuroestética ha ido avanzando hacia otros tipos de arte y ciencias. Podemos decir que en los últimos treinta años, la neurociencia ha aportado más información para entender el arte que toda la historia del arte en 40.000 años de evolución creativa. En este artículo se desgranaran las aportaciones más importantes que interactivamente ha hecho la neurociencia al arte y viceversa. P a l a b r a s c l a v e : neuroestética, creación artística, cerebro visual, crítica de arte, neurociencia, neurociencia visual.
doi:10.1344/lsc-2015.13.10 fatcat:g5liylafizf3rmdzvjbvw2sxgy