Catheter ablation of ventricular tachycardia in structural heart disease: current perspectives
Současné možnosti katetrizační ablace komorových tachykardií u strukturálních onemocnění srdce

Petr Peichl, Josef Kautzner
2018 Intervenční a akutní kardiologie  
Interv Akut Kardiol 2018; 17(2): 85-91 / INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE 85 Update v diagnostice, katetrizační, chirurgické a farmakologické léčbě srdečních onemocnění 2018 součAsné možnosTI kATeTrIzAční AblAce komoroVých TAchykArdIí u sTrukTurálních onemocnění srdce Současné možnosti katetrizační ablace komorových tachykardií u strukturálních onemocnění srdce Petr Peichl, Josef Kautzner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Podobně jako u jiných poruch
more » ... ho rytmu se strategie katetrizační ablace komorových tachykardií (KT) u nemocných se strukturálním postižením srdce postupně vyvíjejí. V současné době je dominantní léčebnou strategií substrátová ablace, která vede k lepším výsledkům než konvenční mapování aktivační sekvence při KT. Rozvoj zobrazovacích metod umožnil přesnější charakteristiku arytmogenního substrátu a byla vyvinuta řada nových ablačních metod, které umožňují účinně ovlivnit substrát i v dříve nedosažitelných místech. Přesto představují tito pacienti vzhledem ke komplexnímu arytmogennímu substrátu, který je často uložen intramurálně či epikardiálně, pro elektrofyziology výzvu. Pro nemocné s arytmickou bouří může přitom úspěšná ablace představovat život zachraňující výkon. Cílem tohoto přehledu je přiblížit současné možnosti katetrizační léčby KT u strukturálního onemocnění srdce. Klíčová slova: komorová tachykardie, fibrilace komor, katetrizační ablace. Catheter ablation of ventricular tachycardia in structural heart disease: current perspectives As in other arrhythmias, the strategies for ablation of ventricular tachycardias (VTs) in patients with structural heart disease are evolving. The current dominant strategy is substrate ablation, because it is associated with better outcomes than conventional approach and activation mapping during VT. The progress in imaging has enabled a more detailed characterization of the arrhythmogenic substrate in these patients. Likewise, novel techniques of ablation have been proposed that allow modification of the substrate in previously inaccessible sites. Despite the improvements, treatment of these patients still represents a challenge. For patients with an arrhythmic storm, successful ablation may be a life-saving procedure. Our aim is to review the current perspectives of catheter ablation of VT in patients with structural heart disease.
doi:10.36290/kar.2018.043 fatcat:caiwbh7itzfsjm4h2or3e4aice