ESTRANGERS I DRET A LA SALUT: DRET O TOLERÀNCIA? 1

Carlos Alberto, Alonso Espinosa
unpublished
Sumari 0. El dret dels estrangers a la protecció de la salut «A Claudia le salva la cigüeña. Una pareja rumana tiene un bebé durante el tra-yecto de repatriación. Habían sido detenidos en Córdoba sin la pertinente documenta-ción, lo que provocó el expediente de expulsión que el miércoles se ejecutaba. Según in-formó el comisario jefe de policía de Jaén, en estos casos la ley prevé la puesta en libertad de la pareja basada en razones humanitarias». 2 Entre totes les imatges que dia rere dia
more » ... en als nostres ulls a través dels mit-jans de comunicació hem escollit aquesta, de final "feliç". L'interès jurídic de la història no és menor que el periodístic (la criatura neix a un bar de carretera assisti-da per la cambrera, que fa de llevadora). La realitat supera la ficció. Els nostres he-rois passen aventures i, al final, han de necessitar assistència sanitària. Aquest estudi només pretén fer una presentació sintètica del dret d'estrangeria davant d'esdeveni-ments naturals com la malaltia i el naixement, la vellesa, etc.
fatcat:puqpp7k3rndqlg56tkrcsmulc4