Effects of long-term antiepileptic drug monotherapy on vascular risk factors and atherosclerosis

Yao-Chung Chuang, Hung-Yi Chuang, Tsu-Kung Lin, Chiung-Chih Chang, Cheng-Hsien Lu, Wen-Neng Chang, Shang-Der Chen, Teng-Yeow Tan, Chi-Ren Huang, Samuel H. H. Chan
2011 Epilepsia  
doi:10.1111/j.1528-1167.2011.03316.x pmid:22085257 fatcat:bhuj2lk6dnd5hmxraugah4dv5q