EFFECTS OF PRIVATISATION ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SERBIAN ECONOMY

Zoran Aranđelović, Marija Ranđelović
unpublished
Originalni naučni rad  Zoran Aranđelović Primljeno: 25. 02. 2012. Marija Petrović Ranđelović Univerzitet u Nišu Ekonomski fakultet Niš Vladimir Mićić Univerzitet u Kragujevcu Ekonomski fakultet Kragujevac UTICAJ PRIVATIZACIJE NA ODRŽIVI RAZVOJ SRPSKE PRIVREDE  Apstrakt Intenziviranjem procesa tranzicije ka tržišnoj ekonomiji početkom XXI veka otvoreno je novo poglavlje za budući razvoj srpske privrede i stvoreni uslovi za rešavanje složene ekonomske, socijalne i ekološke situacije u kontekstu
more » ... izgradnje novog privrednog sistema. Otvoreni model privatizacije javio se ne samo kao instrument uspešne tranzicije, već i kao uslov za: (1) povećanje efikasnosti domaće privrede, preko uspostavljanja kvalitetnijeg korporativnog upravljanja faktorima proizvodnje, (2) podizanje nivoa tehnološke razvijenosti i time uslovljene modernizacije privrede, i (3) ostvarivanje održivog privrednog rasta, produktivnog zapošljavanja i poboljšanja stanja u životnoj sredini. Upravo iz razloga što privatizacija nudi mogućnost za generisanje dugoročno održivih rezultata u životnoj sredini i, po tom osnovu, ostvarivanje održivog razvoja, ovaj rad ima za cilj da doprinese jasnijem razumevanju uticaja privatizacije na održivi razvoj srpske privrede. Posebna pažnja će biti posvećena značaju stranih direktnih investicija za održivi razvoj, koje su do danas putem kanala privatizacije ostvarile najveći uticaj na razvoj srpske privrede u tranziciji. Ključne reči: privatizacija, strane direktne investicije, zaštita životne sredine, održivi razvoj srpske privrede marija.petrovic@eknfak.ni.ac.rs  Rad je realizovan u okviru projekta br. 179066 "Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije", koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Abstract Intensifying the process of transition towards a market economy at the beginning of 21st century opened a new chapter in the development of Serbian economy and created the conditions for solving the complex economic, social and environmental situation in the context of building a new economic system. The open model of privatization has emerged not only as an instrument for successful transition, but as a condition for: (1) increasing the efficiency of the domestic economy, through the establishment of better corporate governance over production factors, (2) raising the level of technological development and thereby conditioned modernization of the economy, and (3) achievement of sustainable economic growth, productive employment and improvement of the state of environment. Precisely because privatization offers an opportunity to generate long-term sustainable results in the environment, and, therefore, the achievement of sustainable development, this paper aims to con-460 tribute to a clearer understanding of the effects of privatization on the sustainable development of the Serbian economy. Special attention will be dedicated to the importance of foreign direct investment for sustainable development, which, to date, through the channel of privatization, made the greatest impact on the development of Serbian economy in transition.
fatcat:d6gwyllmafhsde7s6rehl73n3i