Vitalizing fuel cells with vitamins: pyrolyzed vitamin B12 as a non-precious catalyst for enhanced oxygen reduction reaction of polymer electrolyte fuel cells

Sun-Tang Chang, Chen-Hao Wang, He-Yun Du, Hsin-Cheng Hsu, Chih-Ming Kang, Chia-Chun Chen, Jeffrey C. S. Wu, Shi-Chern Yen, Wen-Fei Huang, Li-Chyong Chen, M. C. Lin, Kuei-Hsien Chen
2012 Energy & Environmental Science  
doi:10.1039/c1ee01962g fatcat:3fp676sgavghxc3tcqnsxq3nb4