Lattice water molecules tuned spin-crossover for an iron(ii) complex with thermal hysteresis

Yang-Hui Luo, Li-Jing Yang, Qing-Ling Liu, Yang Ling, Wei Wang, Bai-Wang Sun
2014 Dalton Transactions  
doi:10.1039/c4dt02587c pmid:25301143 fatcat:ebjhth7t7fagza4wdm47omi5cu