Okuma Güçlüğü ve Giderilmesi: Tek Örneklemli Bir Durum Çalışması

International Journal Of Eurasia Social Sciences Year Aktepe, V Akyol
2015 International Journal Of Eurasia Social Sciences   unpublished
ÖZ Bu çalışmada okuma güçlüğü yaşayan ilköğretim 2. sınıf öğrencisinin okuma becerilerini geliştirmek amacıyla; eko ve tekrarlı okuma yöntemleri kullanılarak, okuma ve anlamada görülen sorunları çözülmeye çalışılmıştır. Araştırma, Kırşehir ili Akçakent ilçesi Şeyh Şamil İlköğretim okulunda yapılmıştır. Çalışma bir denek üzerinde yapılması sebebiyle belli bir evrene genelleme yapılamayacağı düşünülmektedir. Tek bir denek ile yapılan bu çalışma nitel araştırma tekniklerinden olan "Tek örneklemli
more » ... an "Tek örneklemli durum çalışması" desenidir. Verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden görüşme, gözlem ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesi ve çözümlenmesinde ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Çalışma öncesinde öğrenciye, öğretmenine ve ailesine ses kaydı yapılacağı söylenmiş, bu kayıtların veri çözümleme amacıyla kullanılacağı açıklanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencinin okuma ve anlamada yaşadığı sorunların düzeldiği görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Okuma, okuma yetersizliği olan öğrenciler, okuma becerilerinin geliştirilmesi. ABSTRACT In this study, in order to improve the reading skills of a primary school second grade student , the problems observed in reading and understanding were tried to be resolved by using echo and repeated reading methods. The research was made in Şeyh Şamil Primary School in Akçakent district of Kırşehir city. In this study, which was done with a subject, the pattern of "Single subject case study" of qualitative research techniques was used. During collecting the data, interviewing, observation and document analyses methods were used. A Tape recorder was used in order to have and analyze the data. Before the study, it was explained to the student, teacher and the family that the study would be recorded and the tape recording would be used for analysis. It is observed that the student has recovered from difficulties in reading and comprehension as a result of the study.
fatcat:hqi7h5vfnbb3betyttkgt74u7i