Diagnostics of financial and economic sustainability of enterprise on a cash flow basis

Oleksandr Yankovyi, Galina Koshelek
2019 Socio-Economic Research Bulletin  
Олександр Григорович ЯНКОВИЙ доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, Одеський національний економічний університет, Галина Володимирівна КОШЕЛЬОК кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, Одеський національний економічний університет, Янковий, О. Г., Кошельок, Г. В. Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків //
more » ... існик соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред.: М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). -Одеса: Одеський національний економічний університет. -2017. -№ 2-3 (63-64). -С. 69-78. Анотація. У статті розглянуто фінансово-економічну стійкість підприємства з різних точок зору, її види та фактори, що впливають на неї. Стисло вивчено підходи щодо проведення діагностики фінансової стійкості підприємства. Визначено проблеми, що виникають при проведенні діагностики фінансової стійкості. Зазначено, що проводити діагностику фінансової стійкості підприємства можна за допомогою грошових потоків. У дослідженні запропоновано використовувати цикли, які можна охарактеризувати не тільки за допомогою критеріїв оборотності, але й з урахуванням грошових потоків. Доведено, що діагностику фінансової стійкості можна проводити використовуючи операційний і фінансовий цикли. Інформаційним забезпеченням для виконання розрахунків є фінансова звітність підприємства. Ключові слова: фінансова стійкість; грошові потоки; фінансовий цикл; операційний цикл; рух грошових коштів; приплив; відтік. Александр Григорьевич ЯНКОВОЙ доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности, Одесский национальный экономический университет, е-mail: yankovoy_a@ukr.net Галина Владимирова КОШЕЛЁК кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности, Одесский национальный экономический университет, Янковой, А. Г., Кошелёк, Г. В. Диагностика финансово-экономической устойчивости предприятия на основе денежных потоков // Вестник социально-экономических исследований: сб. науч. трудов; под ред.: М. И. Зверякова (глав. ред.) и др. (ISSN 2313-4569). -Одесса: Одесский национальный экономический университет. -2017. -№ 2-3 (63-64). -С. 69-78. Аннотация. В статье рассмотрена финансово-экономическая устойчивость предприятия с различных точек зрения, ее виды и факторы, которые влияют на нее. Кратко изучены подходы к проведению диагностики финансовой устойчивости предприятия. Определены проблемы, возникающие при проведении диагностики финансовой устойчивости. Отмечено, что проводить диагностику финансовой устойчивости предприятия можно с помощью денежных потоков. В исследовании предложено использовать циклы, которые можно охарактеризовать не только с помощью критериев оборачиваемости, но и за счет денежных потоков. Доказано, что диагностику финансовой устойчивости можно проводить используя операционный и финансовый циклы. Информационным обеспечением для выполнения расчетов служит финансовая отчетность предприятия. Ключевые слова: финансовая устойчивость; денежные потоки; финансовый цикл; операционный цикл; движение денежных средств; приток; отток. Yankovyi, O., Koshelek, G. (2017). Diagnostics of financial and economic sustainability of enterprise on a cash flow basis. Ed.: M. Zveryakov (ed.-in-ch.) and others [Diagnostyka finansovo-ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstva na osnovi hroshovykh potokiv; za red.: М. I. Zveriakova (gol. red.) ta in. Abstract. The article considers financial and economic sustainability of enterprise from different perspectives, its types and factors that influence it. The approaches to the diagnosis of financial sustainability of the enterprise are briefly examined. The problems arising in carrying out of diagnostics of financial sustainability are determined. It is noted that it is possible to carry out the diagnostics of financial sustainability of the enterprise by means of cash flows. The study proposes to use cycles that can be characterized not only by the criteria of turnover, but also taking into account cash flows. It is proved that it is possible to conduct a diagnosis of financial sustainability using operational and financial cycles. Information provision for making the calculations is the financial statements of enterprise.
doi:10.33987/vsed.2-3(63-64).2017.69-78 fatcat:kkgwu7fckbbhfczrebn6vlwhgy