Uwagi o muzyce w "Kronice włoskiej" Teofila Lenartowicza. Od źródeł tradycji europejskiej ku estetyce i filozofii wieku XIX

Alina Borkowska-Rychlewska
2018 Wiek XIX  
u n i w e r s y t e t i m . a d a m a m i c k i e w i c z a ) uwAgI O muZYcE w "KROnIcE włOsKIEj" TEOfIL A LEnARTOwIcZA OD źRóDEł TR ADYcjI EuROpEjsKIEj Ku EsTETYcE I fILOZOfII wIEKu XIX W roku 1877 Teofil Lenartowicz pisał we Florencji: "od śmierci zofii nie słyszałem muzyki, a że bez niej obejść się nie mogę, więc sobie sprawiłem muzykę: starą cytrę -i na tej brzękam w nocy" 1 . nieczęsto myśli się o Lenartowiczu w ten właśnie sposób -jako o człowieku i artyście, który "nie mógł obejść się
more » ... muzyki". tymczasem ów poeta i rzeźbiarz, wykładowca, nieprzeciętny znawca i admirator malarstwa europejskiego, odsłaniał w swoich dziełach także fascynacje muzyczne. Pozostawione po poecie pamiątki i wspomnienia, korespondencja artysty i jego spuścizna literacka przekonują, iż skupienie Lenartowicza na muzyce nie sytuowało się na marginesie jego życiowych i estetycznych fascynacji, przeciwnie -stanowiło ich istotny i oryginalny komponent. W pracach poświęconych biografii i twórczości autora Lirenki problematyka jego muzycznych zainteresowań oraz ich wpływu na artystyczne dokonania poety nie jest jednak zbyt mocno eksponowana, jeśli zaś pojawia się, to zazwyczaj w perspektywie badań nad melicznością wiersza, muzyczną metaforyką obecną w jego poezji oraz nad związkami stosowanej przezeń motywiki muzycznej z folklorem 2 . w tym ostatnim polu sytuuje się też zazwyczaj i analizuje historię zażyłej przyjaźni poety z ignacym komorowskim, zmarłym przedwcześnie w roku 1857 kompozytorem, skrzypkiem i wiolonczelistą, twórcą wielu kompozycji do Lenartowiczowskich wierszy. należy jednak zaznaczyć, iż przedmiotem muzycznych eksploracji Lenar-1 cyt. za: H. Biegeleisen, Lirnik mazowiecki. Jego życie i dzieła w świetle nieznanej korespondencji poety, Warszawa 1913, s. 178; por. J. kolbuszewski, Kult sztuki w twórczości Lenartowicza, kraków 1972, s. 14. 2 zob. np. J. nowakowski, Wstęp, w: t. Lenartowicz, Wybór poezyj, Wrocław 1956; J. kolbuszewski, dz. cyt.; B. zakrzewski, Czyja "lirenka"?, "Pamiętnik Literacki" 1972, z. 4.
doi:10.18318/wiekxix.2018.1 fatcat:lov44nfgurbubhbmcx5uqlynee