PRINCIPAL APPROACHES TO PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TRANSLATORS AT AUSTRIAN UNIVERSITIES
Основні підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах Австрії

L.A. Oleksienko, Alfred Nobel University
2017 Vìsnik Unìversitetu ìmenì Alʹfreda Nobelâ: Serìâ Pedagogìka ì Psihologiâ  
Л.А. ОЛЕКСІЄНКО, аспірант кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ АВСТРІЇ Розглянуто основні наукові підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах Австрії. Охарактеризовано основні напрями, цілі і завдання кожного з підходів, а також способи реалізації означених підходів під час професійної підготовки майбутніх
more » ... екладачів в Австрії. З'ясовано, що кожен із зазначених підходів, що базується на певній концептуальній позиції та включає головні правила здійснення педагогічної діяльності, поглиблює і доповнює інші підходи, пов'язуючи їх між собою. Ключові слова: компетентнісний підхід, особистісно-діяльнісний підхід, комунікативний підхід, культурологічний підхід, контекстний підхід, прагматичний підхід. П остановка проблеми. Глобалізаційні та інтеграційні процеси у світі, міграція населення, розширення ділових відносин та міжнародних контактів, розвиток міжнародного співробітництва потребують підготовки висококваліфікованих перекладачів -фахівців міжкультурної та міжмовної комунікації, які володіють іноземними мовами та навичками усного, письмового перекладу, знаються на новітніх інформаційних технологіях, знайомі з реаліями мовного, соціального і культурного просторів учасників комунікації, мають високий рівень комунікативної культури, що дозволяє їм ефективно взаємодіяти з роботодавцями, клієнтами та іноземцями. Аналіз останніх досліджень. Аналіз наукових публікацій та останніх досліджень свідчить про те, що науковці розглядали різні підходи щодо професійної підготовки майбутніх перекладачів. Зокрема питання наукових підходів до професійної підготовки перекладачів стали предметом пильної уваги дослідників Л. Бархударова, В. Коміссарова, І. Корунця, В. Карабана, Н. Бориско, Н. Волкової, А. Вербицького, Н. Бакшаєвої, С. Рубінштейна, Б. Ана-Бориско, Н. Волкової, А. Вербицького, Н. Бакшаєвої, С. Рубінштейна, Б. Ана-Бориско, Н. Волкової, А. Вербицького, Н. Бакшаєвої, С. Рубінштейна, Б. Ананьєва тощо. Українські дослідники мають значний досвід вивчення здобутків зарубіжної теорії професійної освіти. Однак наукові підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів в Австрії не були предметом поглибленого вивчення. У цьому контексті становить інтерес позитивний досвід професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах Австрії. Формулювання мети. Мета статті полягає у дослідженні сучасних підходів до професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах Австрії. Виклад основного матеріалу. Дослідження вимог до професійної підготовки майбутніх перекладачів, аналіз змісту навчальних програм (Curriculum) університетів Відня, Граца, Інсбрука дозволило з'ясувати, що професійна підготовка майбутніх перекладачів у цих навчальних закладах базується на компетентнісному, особистісно-діяльнісному, контекстному, комунікативному, культурологічному та прагматичному підходах. Розглянемо більш докладно означені підходи. Зважаючи на наукові доробки Дж. Равена [1] щодо особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті та дослідивши організацію навчання майбутніх перекладачів в університетах Австрії, вважаємо, що метою компетентнісного підходу є: можливість майбутніх Л.А. Олексієнко, 2017 ISSN 2522-4115 (print) ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. ISSN 2522-9133 (online) Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2017. № 2 (14) The principal scientific approaches to professional training of future translators at Austrian universities are considered. The main directions, goals and tasks of each approach are described along with the ways of their implementation in the training process of future translators in Austria. It is shown that each of these approaches, having its own conceptual position and the main rules for conducting pedagogical activities, deepens and complements other approaches by linking them together.
doi:10.32342/2522-4115-2017-0-14-34-39 fatcat:dyisib35djaahphsiojwn67rza