A Rare Neurologic Complication of Coronary Artery Bypass Graft Surgery: Occipital Infarction with Binocular Amaurosis Fugax
Koroner Arter Greft Baypas Cerrahisine Bağlı Nadir Bir Nörolojik Komplikasyon: Oksipital İnfarkt Sonrası Binoküler Amarozis Fugaks

Burçin Abud
2015 Kosuyolu Heart Journal  
Herein, we report a major but transient neurologic complication occurring early after coronary artery bypass grafting with cardiopulmonary bypass. In June 2010, a 63-year-old male patient with a history of unstable angina pectoris and severe coronary stenosis was admitted for surgery. He also had a past medical history of hypertension, hyperlipidemia and smoking for 38 years. Preoperative neurological examination was normal with no visual disturbance or orbital motor dysfunction. Physical
more » ... ation of other organ systems were also normal. During the early postoperative hours, the patient was clinically stable. Direct and consensual light refl exes were normal bilaterally. Following extubation, bilateral total loss of vision developed. Computed tomography of the brain at postoperative day 1 revealed a cerebral infarction with surrounding tissue edema in the occipital lobes. Following the anti-edematous treatment, a gradual improvement of vision occurred in both eyes. Despite the dramatic improvement in visual functions, a computed tomography of the brain at postoperative day 12 showed the persistence of initial radiological fi ndings, suggesting amaurosis fugax, which is generally defi ned as a transient monocular visual loss and blindness. Binocular amaurosis fugax associated with bilateral total blindness due to postoperative ischemic optic neuropathy has also been described, with an incidence of less than 0.5%. Some other studies have reported a prevalence rate of 1.3-2% among patients undergoing open-heart surgery. In any case, bilateral amaurosis fugax developing as a transient postoperative neurological complication after coronary artery bypass grafting represents a rare condition. Radiological imaging studies may sometimes fail to detect the condition and complete restoration of visual functions may be achieved by appropriate anti-edema therapy. ÖZET Yazımızda koroner arter baypas cerrahisinin erken döneminde görülebilen, geçici olan, majör bir nörolojik komplikasyonu sunmaktayız. Ciddi koroner arter lezyonları olan 63 yaşındaki bir hasta cerrahi tedavi için kliniğimize yatırıldı. Ameliyat öncesi değerlendirmede hastanın yüksek tansiyon, hiperlipidemi ve sigara öyküsü mevcut idi. Hastada nörolojik bir patoloji ve görme kusuru yoktu. Diğer fi zik muayene bulguları olağandı. Ameliyat sonrası erken dönemde hasta entübe iken durumu stabil seyretti. Puppileride ışık refl eksine cevap veriyordu. Ekstübasyondan hemen sonra hasta göremediğinden bahsediyor, kör olduğunu söylüyordu. Bunun üzerine hastaya beyin tomografi si çekildi ve oksipital lobda enfarkt alanı ve çevresinde ödem saptandı. Hastaya antiödem tedavisi başlandıktan kısa süre sonra hastanın görme fonksiyonları düzeldi. Postop 12. günde çekilen kontrol tomografi de, hastanın görme fonksiyonunun çabucak düzelmiş olmasına rağmen, radiyolojik patolojik bulguların devam ettiği görüldü. Meydana gelen durum amarozis fugaks olarak değerlendirildi. Amarozis fugaks, ipsilateral gözde geçici monooküler körlük olup, binoküler bilateral körlüğe sebep olan amarozis fugaks postoperatif iskemik optik nöropatide oluşur. Çok nadir görülüp insidansı %0.5 den bile azdır. Açık kalp cerrahisi sonrası görülme oranı %1.3-2'dir. Bize göre açık kalp cerrahisi sonrası bilateral amarozis fugaks görülmesi çok nadir olan, majör fakat geçici bir nörolojik komplikasyondur. Olgumuzda olduğu gibi radiyolojik bulgular her zaman hastanın klinik gidişatını açıklamayabilir. Uygun antiödem tedavi ile görme fonksiyonlarının düzelmesi sağlanarak, radiyolojik bulguların daha geç dönemde düzelmesi beklenebilir.
doi:10.5578/khj.6151 fatcat:v62xhqqxonhj3pvliuk46czmkq