Janus nanofiber array pellicle: facile conjugate electrospinning construction, structure and bifunctionality of enhanced green fluorescence and adjustable magnetism

Guoyi Wang, Qianli Ma, Jiao Tian, Libing Fan, Dan Li, Xiangting Dong, Wensheng Yu, Jinxian Wang, Guixia Liu
2019 RSC Advances  
A [Fe3O4/PVP]//[Tb(BA)3phen/PVP] Janus nanofiber array pellicle with enhanced green fluorescence and adjustable magnetism dual-functionality was constructed via facile conjugate electrospinning.
doi:10.1039/c8ra08588a fatcat:toxydj3ekfgmtpmcw37djplo54