De suikerkwestie. — De Luxemburgsche arbeidsbeurs. — Spoorwegaanleg in Suriname. — De Duitsche tariefdiscussiën. — De Joint-Stockbanks

1902 De Economist  
SURINAME, --DE ~DUITSCHE TARIEFDISCUSSIEN. --DE ,JOINT STOCK BANKS. De suikerkwestie. De suikerkwestie blijft, in verband met her aanhangig wetsontwerp tot ratificatie der Brusselsehe conventie, bier te lande aan de orde van den dag. Niet dat die ratifieatie zelve gevaar zoude loopen. Her oulangs ter zake verschenen voorloopig verslag 1) deed zien dat, geIijk trouwenste verwaehten vie1, de goedkeuring der eouventie door de Tweede Kamer niet twijfelachtig is. Doch de beide vragen welke zieh veer
more » ... gen welke zieh veer ons land aan de totstandkoming tier conventie verbinden, te weteu, naar de mate waarin verlaging van den suikeraecijns wensehelijk en raadzaam is, en de al of niet invoering van suikersurtaxen, blijven op den voorgrond der publieke be.langstelling. 1)e voornemens der regeering in beiderlei opzieht zijn neff niet met stelligheid bekend; zij zal zieh eehter, naar aanleiding van bovenbedoeld voorloopig verslag eerlang duidelijk moeten uitspreken. War ons betreft, wij hopen hartelijk dat haar besluit zal luiden ten ffanste van eene belangrijke aecijnsverlaging, en tegen de surtaxe. Dit toch zijn, meenen wij, de eisehen die men, in verband met de tot ssandkoming der conventie van Brussel, aan eerie v~r ziende suikerpolitiek stellen mag. Bedriegen wij ons niet dan wordt, buiten den kring der suikerindustrieelen zelve, die bovendien blijkbaar niet allen gelijk denken, ook vrij algemeen dit standpunt ingenomen, r zoude een andere politiek in hooge mate impopulair zijn. Met betrekking tot den suikeraeeijns zal her uitteraard een kwestie van meet of rain zijn, die ook in verband met den algemeenen finantieelen toestand meet worden besehouwd. Men moge niet aanstonds zoover kunnen gaan als de onlangs opgeriohte anti-') Zie hieraehter in de Handelskroniek.
doi:10.1007/bf02213407 fatcat:f22lwdmrbrfmfchamcu737ufzu