The effect of microgravity on tissue structure and function of rat testis

Ye Ding, Jin Tang, Jun Zou, Ruiping She, Yinghua Wang, Zhuo Yue, Jijing Tian, Kangkang Xia, Jun Yin, Desheng Wang
2011 Brazilian Journal of Medical and Biological Research  
doi:10.1590/s0100-879x2011007500147 pmid:22042268 fatcat:4whnbtdajfaqldjrdnkt4kupw4