Czech Thomist Philosophers Write about Marxism (1945‒1948)
Čeští tomisté píší o marxismu (1945‒1948)

Petr Macek
2021 Studia theologica  
Konec druhé světové války vnesl do evropské společnosti sociální revoluci spojenou s hlubokou proměnou politického i intelektuálního života. Nejen devastující válečná zkušenost, ale i vzpomínka na hospodářskou krizi, destabilizaci základních životních jistot, krizi liberálního uspořádání a vzestup autoritativních a totalitních režimů ve třicátých letech znamenaly obrat politického kurzu řady evropských zemí směrem doleva. Jako symbol doby mohou posloužit britské všeobecné volby v červenci 1945,
more » ... v nichž labouristická strana s programem vybudování sociálního státu a znárodňování výrazně porazila stranu válečného vůdce Winstona Churchilla. Poválečný čas byl napnutý očekáváním a nadějí na vybudování nové, spravedlivější společnosti na troskách zničených evropských měst. 1 Proměnou neprocházela jen politická situace, ale i myšlení doby. "Cesta do budoucnosti vede jen branou socialismu", prohlásil v roce 1946 Ferdinand Peroutka. 2 Socialismus se stal stěžejním tématem poválečných intelektuálních diskuzí. Reflexe předcházejících třiceti let, naplněných dvěma světovými válkami, a do značné míry i zhroucením nadějí vkládaných do pokroku neseného ekonomickým a politickým liberalismem, učinily ze socialismu obecně přijímané východisko, mnohdy chápané jako přímá historická nutnost, pro řešení dobových problémů. I pod vlivem étosu válečného podzemního odbojového hnutí byla dobová intelektuální atmosféra naplněna představami o novém začátku otevírajícímu cestu ke šťastné budoucnosti. Přestože pod označení socialismus můžeme zahrnout celou škálu politických a světonázorových přístupů, dominantním proudem levicového myšlení bylo myšlení marxistické. Nejvýrazněji se tato skutečnost promítla do intelektuálního života Francie, nejvlivnějšího kulturního centra Evropy a v této době stále ještě i celého zbytku světa. Opojení 1
doi:10.5507/sth.2020.043 fatcat:4is6hh47q5dd5d6iwop345gdkm