Use of excimer laser atherectomy for coronary angioplasty
Použití excimer laser atherectomie při koronární angioplastice

Martin Sluka
2016 Intervenční a akutní kardiologie  
Interv Akut Kardiol 2016; 15(2): 77-80 / INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE 77 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY pOužití exCimer lAser AthereCtOmie při kOrOnární AngiOplAstiCe Použití excimer laser atherectomie při koronární angioplastice Martin Sluka I. interní klinika -kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc Excimer-laserová aterektomie je používána pro koronární intervence již déle než 20 let. V průběhu této doby došlo k postupnému vývoji technologie samotné, umožňující aplikaci energie o vyšší denzitě s
more » ... ší produkcí tepla, techniky provedení výkonu, vedoucí k vyšší účinnosti společně se zlepšením bezpečnosti výkonu a samozřejmě i k modifikaci původních indikací použití této metody. Vlastní zkušenost s touto technologií je prezentována formou kazuistiky koronární angioplastiky neřešitelné standardním postupem. Laserová aterektomie si udržuje svou specifickou roli v řešení komplexních koronárních lézí, zejména v případech selhání postupů standardně používaných při koronární angioplastice. Klíčová slova: laserová aterektomie, komplexní koronární léze. Use of excimer laser atherectomy for coronary angioplasty Excimer laser atherectomy has been used for coronary intervention for more than 20 years. During this period of time has been gradual development of the technology itself, enabling higher density energy delivery with lower heat production, leading to higher efficiency along with improvements in the procedure safety and obviously to the original indication modification using this method. Own experience with this technology is presented through a coronary angioplasty case report impossible to complete using standard approach. Laser atherectomy maintains its specific role in the treatment of complex coronary lesions, particulary in cases of standard procedure failure. Key words: laser atherectomy, complex coronary lesion. Obr. 3. Snímek bezprostředně po laserové ablaci (šipkou označené místo původní léze s regresí aterosklerotických hmot, bez známek distální embolizace) Obr. 4. Výsledný nález po PCI
doi:10.36290/kar.2016.016 fatcat:jb5qj4bn7zgabp7slkvzs4xpti