Hvížďala, K. – Přibáň, J. Hledání dějin

Radim Seltenreich
2019 PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE  
Praha: Karolinum, 2018, 258 s. Hned na úvod je třeba vysvětlit, proč kniha rozhovorů mezi novinářem a právním filosofem je vůbec předmětem recenze v odborném a právně-historicky zaměřeném periodiku. Skutečně, proč vlastně na této půdě recenzovat knihu, která je na rozdíl od běžné vědecké produkce vedena formou dialogu, a jako taková i poměrně logicky postrádá poznámkový aparát a seznam literatury, tedy dnes již stěží odmyslitelné atributy odborné vědecké studie? Odpověď na tuto otázku přitom
more » ... to otázku přitom není nikterak složitá. Inu proto, že posláním všeho toho dnes již žel často značně zmechanizovaného "vědeckého provozu" je přeci nejen přispět k novému poznání, ale také k uvědomění si odpovídajícího kontextu všeho toho, co bylo společným úsilím mnoha vědeckých studií získáno. A zejména v tom naposledy zmíněném je podle mě Hvížďalova a Přibáňova kniha opravdovým tvůrčím počinem té nejvyšší kvality, jehož význam možná v tuto chvíli ani nejsme schopni plně docenit, který si však právě proto zcela určitě zaslouží naší pozornost, a to "i" (nebo spíše "právě") na půdě odborného vědeckého periodika. Mnohdy totiž platí ono okřídlené, že "pro stromy nevidíme les", přičemž ovšem platí, že "les" jsou v dnešní době schopni vidět jenom nemnozí. Je k tomu totiž ve stávající záplavě informací zapotřebí velkého rozhledu podloženého rozsáhlým studiem, stejně jako intelektuální poctivostí a zejména dovedností své názory formulovat právě se zřetelem k celku života společnosti. Jinými slovy je nutno se dobře orientovat v celé řadě oborů a prokázat schopnost jejich poznatky integrovat do smysluplné představy světa, a tu pak ve věrohodných formulacích představit i čtenáři. A právě toto vše Jiří Přibáň, protože právě on je bezpochyby hlavním autorem recenzované knihy, dokáže, a ve svých úvahách nám tak nastiňuje pečlivou argumentací podložený nástin českého státoprávního vývoje od jeho počátků až do současnosti. Jak již naznačeno, cenné přitom je, že autor nikdy neztrácí ze zřetele velmi široký záběr, jenž mu umožňuje zasazení tohoto vývoje jednak do kontextu evropského dění, jednak i do širokých souvislostí právní filosofie, sociologie, ba i umění (v tom zejména literatury). Ve výsledku tak vzniká velmi čtivá a intelektuálně podnětná výpověď nejen o minulém, ale i o naší nejvlastnější a turbulentní současnosti. Přibáň se zde totiž na rozdíl od některých svých dřívějších textů důsledně zbavil jistého sklonu "k manýře", jež je někdy zatěžovala obtížnou srozumitelností, a vše podřídil jasné a stylisticky ukázněné výpovědi, která jenom dále stupňuje požitek z předkládané četby. Autoři samozřejmě v hrubých rysech sledují chronologii dějin, přičemž ovšem neváhají, shledají-li to účelným, od ní i odbočit, přičemž ovšem takovéto exkursy rozhodně
doi:10.14712/2464689x.2019.15 fatcat:5q33dn6cozbazor4kh4onmclly