CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Hạnh Hà Mỹ
2021 SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY  
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ rõ cơ sở lý luận và thực tiễn mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới việc phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Tân Trào. Kết quả phân thích số liệu cho thấy yếu tố gây ảnh hưởng cao nhất là tính tích cực hoạt động của sinh viên; Năng lực giảng dạy, năng lực tổ chức hoạt động trài nghiệm của giáo viên. Các yếu tố khác như cơ sở vật chất, tài liệu học tập; thời gian; sự phối hợp giữa các
more » ... ự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục...cũng có ảnh hưởng ở mức độ ít hơn.
doi:10.51453/2354-1431/2020/419 fatcat:xcvvnwcue5bm5lxnlgx64ih65u