تصریف فعل و مقوله¬های آن در کردی کلهری بر اساس صرف زایشی باوِر [unknown]

مسعود
2019
doi:10.34785/j013.2020.697 fatcat:xbwvlwkgavczfiet5erlgg6dk4