نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان

عباس ابوالقاسمی, محمد نظری, عادل زاهد, محمد نریمانی
2012 اندیشه‌های نوین تربیتی  
هدف این پژوهش بررسی نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان بود. نمونه آماری 365 دانشجوی کارشناسی بود که به صورت تصادفی ساده از دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه هیجانات خودآگاه، مقیاس تعلل‌ورزی و شاخص ارزیابی شخصی جمع آوری شد. یافته‌های پژوهش نشان داد شرم، گناه، برون‌سازی و غرور با عملکرد تحصیلی دانشجویان همبستگی معنا‌داری دارند. همچنین تعلل‌ورزی با اعتماد به نفس تحصیلی رابطه منفی معناداری داشت، اما بین بی‌تفاوتی و
more » ... ورزی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری به‌دست نیامد. تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی حدود 9 درصد از عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین می‌کنند، در صورتی که هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی فقط 8 درصد از اعتماد به‌نفس تحصیلی دانشجویان را تبیین کردند. از یافته‌ها می‌توان برای راهنمایی دانشجویان در زمینه آموزش و خدمات مشاوره‌ای استفاده کرد.
doi:10.22051/jontoe.2012.153 doaj:06770383c3de48f8b41291b651b382ed fatcat:ydtdgbhyabfgleblglxb7afoti