Genre transformations in the adventure novel of V. Vinnychenko «Solar machine»
Жанрові трансформації в авантюрно-пригодницькому романі В. Винниченка «Сонячна машина»

L. M. Kulakevych
2020 Science and Education a New Dimension  
У статті викладено результати дослідження специфіки роману-антиутопії В. Винниченка. Підкреслено зорієнтованість твору на поетику авантюрно-пригодницького жанру. Визначено специфіку поєднання жанрових прийомів авантюрнопригодницького й соціально-психологічного романів. З᾿ясовано, що жанровий код авантюрно-пригодницького наративу обігрується на сюжетному рівні, а соціально-психологічного -у детальному презентуванні актантів. Розглянуто характер художнього моделювання образів, акцентовано, що
more » ... люзивною особливістю української антиутопії є характеристика головних героїв через бестіарні образи. Ключові слова: авантюрно-пригодницький жанр, пригоди, бестіарні образи. Вступ. 20-30-і роки ХХ ст. увійшли в українську історію як період великих зрушень не лише суспільнополітичного характеру, але й духовного, етикоестетичного, що були пов'язані зі свідомістю кожної людини й суспільства загалом. Повною мірою це відбилося в мистецькій сфері, зокрема в літературі, яка вийшла на новий рівень художнього осягнення буття світу та людини в ньому. Пошуки й експерименти в цьому напрямі української літератури 20-30 років ХХ ст. вилилися в надзвичайно цікаве явище -фантастичну прозу, явлену іменами П. Крата, Ю. Смолича, О. Слісаренка, а також романом В. Винниченка «Сонячна машина». Короткий огляд публікацій за темою. Про складність і багатогранність роману В. Винниченка «Сонячна машина» (1922-24) свідчить хоч би те, що й нині літературознавці остаточно не визначилися в його жанровому визначенні. Так, П. Федченко називає його «соціальноутопічним» [11], М. Зеров [6], Л. Сеник, І. Драч [4]утопією, Г. Баран [1] -пантопією, Г. Сиваченко [10]антиутопією. Матеріал і методи дослідження. Матеріалом дослідження є роман В. Винниченка «Сонячна машина». У дослідженні використовуємо структурно-семіотичний, текстологічний, рецептивний методи. Формулювання мети й завдань статті. Метою дослідження є поетика роману «Сонячна машина» як репрезентанта авантюрно-пригодницького мета жанру. Результати дослідження. Аналіз роману «Сонячна машина» засвідчив, що його поетика зумовлена жанровою твору поліфонічністю, адже в ньому використано мало не весь набір найбільш популярних мотивів авантюрно-пригодницького, соціально-психологічного, науково-фантастичного романів (родові легенди, пошуки стародавньої реліквії, адюльтер, соціальне падіння і проституція героїнь, геніальний винахід і замах на винахідника, його перебування в божевільні, втеча, подорож, несправжня смерть, перебудова світу, боротьба з ворогами й остаточна перемога нового ладу тощо). Твір є композиційно розлогим, має уповільнений розвиток сюжету і побудований за монтажним принципом, коли невеличкі фрагменти калейдоскопічно змінюють один одного. Романний час маркований метафоричноприродним явищем: все розпочинається під час цвітіння бузку і завершується через рік, коли знову розквітає бузок. Роман має декілька сюжетних ліній і багато геро-Genre transformations in the adventure novel of V. Vinnychenko «Solar machine» L. M. Kulakevych Abstract. The results of the study of the specificity of V. Vinnychenko's dystopian novel have been presented in the article. The orientation of the work to the poetics of the adventure genre has been emphasized. The specificity of the combination of adventure a d socialpsychological novels genre techniques has been determined. It has been found that the genre code of the adventure narrative is played over at the story level, and the socio-psychological -in the detailed presentation of the actants. The character of artistic modeling of images has been reviewed. It has been emphasized that the exclusive feature of Ukrainian dystopia is the characterization of the main characters through the bestiary images.
doi:10.31174/send-ph2020-216viii64-10 fatcat:zo7zn7jffjgnblwtknqkz633ni