Ανελαστική σεισμική ανάλυση κτιρίου σε έντονη τοπογραφική έξαρση:

Χαρούλα Ανέστη Αναστασιάδου
2012
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παραμετρική διερεύνηση της μη-γραμμικής σεισμικής απόκρισης του συστήματος εδάφους-κατασκευής πλησίον φυσικού πρανούς. Μελετάται, δηλαδή, η διαφοροποίηση της εδαφικής κίνησης λόγω συνδυασμού τοπογραφίας και φαινομένων αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής κατά μήκος της στέψης πρανούς. Πραγματοποιείται πλήθος παραμετρικών αναλύσεων με τη χρήση δισδιάστατου ελαστοπλαστικού μοντέλου πεπερασμένων διαφορών. Εξετάζονται 4 περιπτώσεις με διαφορετική
more » ... στρώση (μαλακή/σκληρή, άμμος/άργιλος) για 10 πραγματικές χρονοϊστορίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε επιφανειακή εμφάνιση βράχου και έχουν αναχθεί σε επίπεδο μέγιστης επιτάχυνσης 0,3g. Αρχικά, έγιναν αναλύσεις για μη γραμμική συμπεριφορά του εδάφους, ώστε να εξετασθεί η επιρροή της τοπογραφίας στην εδαφική απόκριση. Υπολογίσθηκαν οι συντελεστές φασματικής ενίσχυσης και οι λόγοι των μέγιστων επιταχύνσεων σε σχέση με το μακρινό πεδίο και η μεταβολή τους με την απόσταση και για τις 4 παραπάνω περιπτώσεις. Επίσης, ερευνήθηκε η οφειλόμενη στην τοπογραφία δημιουργία κατακόρυφης παρασιτικής συνιστώσας. Για την επαλήθευση των προσομοιωμάτων προηγήθηκαν κάποιες μονοδιάστατες αναλύσεις. Γενικά, παρατηρήθηκε ότι τα μαλακά εδάφη επηρεάζουν την απόκριση σε μεγαλύτερη απόσταση από τη στέψη του πρανούς σε σχέση με τα σκληρά και ότι τα αμμώδη εδάφη έχουν εν γένει δυσμενέστερη απόκριση από τα αργιλικά. Στη συνέχεια, έγιναν αντίστοιχες παραμετρικές αναλύσεις θεωρώντας την ύπαρξη κατασκευής πλησίον της στέψης του πρανούς. Παρατηρήθηκε ότι η δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής αλλοιώνει περαιτέρω την κίνηση˙ η επιρροή της εξαρτάται κυρίως από τα χαρακτηριστικά (συχνοτικό περιεχόμενο, πλάτος και διάρκεια) της διέγερσης, από τον τύπο και τη δυσκαμψία του εδάφους και από τα χαρακτηριστικά της κατασκευής. Η μελέτη παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη μη-γραμμική, εξαρτώμενη από τη συχνότητα, σεισμική απόκριση στην κορυφή πεπερασμένων πρανών, επιτρέποντας την εξέταση τροποποιημένων φασμάτων απόκρισης για το σεισμικό σχεδιασμό ή/και για [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.131493 fatcat:assoyyq7u5a4ljc4sygeeb2asy