Changes in levels of cytokines in the treatment of infected wounds and festering in children

O. V. Spakhi, А. Р. Paholchuk
2016 Zaporožskij Medicinskij Žurnal  
Динаміка зміни рівнів цитокінів при комплексному лікуванні інфікованих і гнійних ран у дітей Запорізький державний медичний університет, Україна Ключові слова: цитокіни, гнійні, інфіковані рани, діти. Інформативна та прогностична значущість цитокінів під час оцінювання ефективності тактик лікування не викликає сумнівів. Мета роботи -вивчити рівень про-і протизапальних цитокінів у динаміці при лікуванні інфікованих і гнійних ран (ІГР) у дітей із використанням запропонованого оптимізованого
more » ... ого лікування порівняно зі стандартною методикою. Матеріали та методи. 45 дітей з ІГР, яких лікували у відділенні гнійної хірургії обласної дитячої клінічної лікарні м. Запоріжжя (2015-2016 рр.), залежно від тактики лікування поділили на основну (n=26) і контрольну групи (n=19). Пацієнтам основної групи в терапію додали оптимізоване комплексне місцеве лікування, що включало поєднання магнітотерапії, ліпосомальних розчинів антибактеріального препарату та використання гірудотерапії. Ефективність лікування оцінювали за клінічними ознаками та сироватковими рівнями ІЛ-1β та ІЛ-10 на 1 та 7 добу лікування. Результати. Найбільші рівні прозапального ІЛ-1β на 1 добу лікування спостерігали в дітей із лімфаденітом. Загальні тенденції зміни вмісту цитокінів у динаміці на 7 добу відповідали загальноприйнятим: рівень ІЛ-1β знижувався, а ІЛ-10 зростав. Рівень ІЛ-1β статистично не відрізнявся на 7 добу лише в дітей із флегмоною. Найбільші значущі зміни ІЛ-10 спостерігали в дітей з абсцесами та лімфаденітами, ніж з інфікованою раною та флегмоною. Зміни маркерів запалення відповідали позитивним змінам клінічного перебігу ранового процесу в дітей груп дослідження. У цілому спостерігалося «відставання» динаміки зміни цитокінів дітей, які отримували стандартну терапію порівняно з дітьми, які одержували запропоноване оптимізоване місцеве лікування. Висновки. Використання запропонованого комплексного лікування ІГР у дітей найбільш значуще впливало на рівень протизапального ІЛ-10 у дітей з абсцесами та лімфаденітами. Сироватковий рівень ІЛ-1β та ІЛ-10 не може бути використаний для оцінювання динаміки ранового процесу в дітей із флегмонами. Запорізький медичний журнал. -2016. -№6 (99). -С. 67-71 Динамика изменения уровней цитокинов при комплексном лечении инфицированных и гнойных ран у детей Информативная и прогностическая значимость цитокинов при оценке эффективности тактик лечения не вызывает сомнений. Цель работы -изучить уровень про-и противовоспалительных цитокинов в динамике при лечении инфицированных и гнойных ран (ИГР) у детей с использованием предложенного оптимизированного местного лечения по сравнению со стандартной методикой. Материалы и методы. 45 детей из ИГР, проходивших лечение в отделении гнойной хирургии областной детской клинической больницы Запорожья в период 2015-2016 гг., в зависимости от тактики лечения были разделены на основную (n=26) и контрольную группы (n=19). Пациентам основной группы в терапию добавили оптимизированное комплексное местное лечение, которое включало сочетание магнитотерапии, липосомальных растворов антибактериального препарата и использование гирудотерапии. Эффективность лечения оценивали по клиническим признакам и сывороточными уровням ИЛ-1β и ИЛ-10 на 1 и 7 сутки лечения. Результаты. Наибольшие уровни провоспалительного ИЛ-1β на 1 сутки лечения определены у детей с лимфаденитом. Общие тенденции изменения содержания цитокинов в динамике на 7 сутки соответствовали общепринятым: уровень ИЛ-1β снижался, а ИЛ-10 рос. Уровень ИЛ-1β статистически не отличался на 7 сутки только у детей с флегмоной. Наиболее значимые изменения ИЛ-10 наблюдались у детей с абсцессами и лимфаденитами, чем с инфицированной раной и флегмоной. Изменения маркеров воспаления отвечали положительным изменениям клинического течения раневого процесса у детей групп исследования. В целом наблюдалось «отставание» динамики изменения цитокинов детей, получавших стандартную терапию по сравнению с детьми, которые получали предложенное оптимизированное местное лечение. Выводы. Использование предложенного комплексного лечения ИГР у детей наиболее значимо повлияло на уровень противовоспалительного ИЛ-10 у детей с абсцессами и лимфаденитами. Сывороточный уровень ИЛ-1β и ИЛ-10 не может быть использован для оценки динамики раневого процесса у детей с флегмонами. Ключевые слова: цитокины, гнойные, инфицированные раны, дети. Запорожский медицинский журнал. -2016. -№6 (99). -С. 67-71 Changes in levels of cytokines in the treatment of infected wounds and festering in children O. V. Spakhi, А. Р. Paholchuk Informative and prognostic signifi cance of cytokines in assessing the effectiveness of treatment tactics no doubt. The aim was to study the levels of pro-and anti-infl ammatory cytokines in the dynamics of the treatment of infected wounds and purulent (IWP) in children using the proposed optimized local treatment compared with standard procedure. Materials and methods. 45 children with IWP who were treated in the department of purulent surgery of Zaporizhzhia Regional Children's Hospital during the period of 2015-2016 years were divided into main (n=26) and control groups (n=19) depending on the tactics of treatment. The therapy of the main group patients were added by optimized integrated local treatment, which included a combination of magnetic therapy, antibacterial drug liposomal solutions and hirudotherapy. Effi cacy of treatment was assessed by clinical characteristics and serum levels of IL-1β and IL-10 on the 1 st and the 7 th day of treatment. Results. The highest levels of pro-infl ammatory IL-1β were defi ned in children with lymphadenitis on the fi rst day of treatment. Common trends in the dynamics of cytokines content changes on the 7 th day were in the line with generally accepted: decreased in IL-1β and increased
doi:10.14739/2310-1210.2016.6.85527 fatcat:ynopake5qjdofjnyo74hxoybga