Yenidoğan bebeklerde son on yılda indirekt hiperbilirubinemi değişimi

Uzm, Ali Bülbül, Şişli Etfal, Eğitim Ve, Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul-Türkiye, Nihal Çayönü, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Fatih Bolat, Ömer Güran (+1 others)
2011 The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital   unpublished
Araştırmalar / Researches ÖZET: Yenidoğan bebeklerde son on yılda indirekt hiperbilirubinemi değişimi Amaç: Gebelik haftası ≥35 hafta olan yenidoğan bebeklerde sarılık nedenlerini ve sarılık gelişimindeki risk fak-törlerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde, on yıllık sürede (Ocak 2000-Aralık 2009 tarihleri arası), gebelik haftası ≥35 hafta olan ve sarılık nedeniyle yatırılarak tedavi edilen tüm bebekler çalışmaya alındı.
more » ... r çalışmaya alındı. Retrospektif olarak 1335 bebekte, sarılığın etiyolojisi, kliniği ve laboratuvar özellikleri değerlendirildi. Bulgular: Çalışma kriterlerine uyan 1335 bebek değerlendirildi. Hastaların 769'u (%57,6) erkekti. Hastaların doğum haftası 38,6±1,0 hafta olarak saptandı. Bebeklerin 677'si (%51,7) ailenin ilk çocuğu idi. Vakaların 804'ü (%60,2) yalnızca anne sütü alıyordu. Başvuru zamanı 5,2±3,7 gün, total bilirubin düzeyi 19,2±4,8 mg/dl idi. Hastaların 719'unda (%53,9) neden bulunamaz iken, 293'ünde (% 21,9) ABO uyuşmazlığı ve 107'sinde (%8) patolojik tartı kaybı vardı. Hiperbilirubinemi erkek cinsiyette ve patolojik tartı kaybı olan hastalarda daha sık görülmekle beraber, aynı zamanda bu özellikler daha yüksek bilirübin değeri için de anlamlı bir risk etmeni idi (p<0,001). Vakumla doğan bebeklerin hastaneye yatıştaki bilirübin değerlerinin ortalaması diğer doğumlara göre yüksek bulundu. Sonuç: Hiperbilirubinemi görülme sıklığının ilk bebekte, erkek cinsiyette, vakum ile doğumda ve sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde arttığı saptandı. Daha yüksek bilirubin değerlerine ulaşmada ise patolojik oranda tartı kaybı ve erkek cinsiyetin önemli risk faktörleri oldukları belirlendi. ABSTRACT: Indirect hyperbilirubinemia in newborn infants change over the last decade Objective: The aim of this study is to investigate the reasons and risk factors of development of indirect hyperbilirubinemia in babies whose gestation age ≥35 weeks. Material and Method: This study was a retrospective medical chart review. Neonates who were born ≥35 gestation weeks and treated with the diagnose of indirect hyperbilirubinemia in neonatal intensive care unit of Sisli Etfal Education and Research Hospital in ten years period (between January 2000 and December 2009) were subjected to this study. Etiologic risk factors, clinical and laboratory findings were investigated for 1335 neonates retrospectively. Results: The gender, mean gestational age and mean birth weight of the infants were 57.6% male, 38.6±1.0 weeks and 3081±533 g, respectively. The ratio of the first children of their families was found 51.7% and amount of 60.2% were breastfeeding. Admisson time was 5.2±3.7 days and total bilirubin level was 19.2±4.8 mg/dl. As the etiological risk factors were assesed, in 293 of patients (21.9%) ABO incompatibility was detected, and in 107 of patients (8%) excessive weight loss whereas no etiologic cause was defined in 719 of patients (53.9%). Hyperbilirubinemia was found to be more frequent for male gender and patients with weight loss, and these properties were significant risk factor for higher bilirubin levels (p<0,001). Infants who were delivered by vacum extraction had higher bilirubin levels at the hospital admission. Conclusion: In this study, we found that the incidence of hyperbilirubinemia was increased more frequently in male gender, the first infant, with the vacuum delivery and breastfeding. The rate of excessive weight loss and male gender were significant risk factors for achieving higher values of bilirubin were identified. GİRİŞ Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gerek teknolojik gelişme-ler gerekse giderek artan deneyimler sayesinde neo-natal mortalite ve morbidite önemli oranda azalmış-tır. Bununla birlikte sarılık nedeni ile yatan bebek oranında önemli bir değişiklik gözlenmemektedir.
fatcat:qsmz67a4qfhbln7yuowwti77ii