برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

عاطفه سیددخت, علی اصغر اسلمی نژاد, مجتبی طهمورث پور, همایون فرهنگ فر
2011 Pizhūhishhā-yi ̒ulum-i dāmī-i Īrān  
در این مطالعه از 171360 رکوردهای روزآزمون ماهیانه تولید شیر گاوهای هلشتاین شیردهی اول ایران (سه بار دوشش در روز) مربوط 96 گله که در سال های 1378 تا 1387 زایش داشته اند، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی و پیش بینی ارزش اصلاحی حیوانات استفاده شد. تولید شیر روزآزمون ماهیانه، با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی آنالیز شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که میانگین وراثت پذیری برای نیمه دوم دوره شیردهی از نیمه اول آن بیشتر بود. کمترین وراثت پذیری در ماه اول و بیشترین مقدار آن در ماه
more » ... هشتم و نهم شیردهی بدست آمد. نتایج نشان داد که همبستگی ژنتیکی بین ماه های شیردهی با افزایش فاصله بین آن ها کاهش یافت.
doi:10.22067/ijasr.v3i3.11304 doaj:8c420260bf9f45efb6357d1e4b14c218 fatcat:xuebv4b5fzhddiyaq33ulm6iwq