: The Lolo of Liang Shan: (Liang-shan I-chia) . Lin Yueh-Hua, Ju-Shu Pan, Wu-Chi Liu

G. William Skinner
1962 American Anthropologist  
doi:10.1525/aa.1962.64.2.02a00400 fatcat:a5fcp54kjnda7avqxl63vfqmoe