Năng lực nội tại nền KHXH&NV Việt Nam 2008-2019: Thấy gì từ những công bố khoa học của nước nhà? [post]

AISDL
2021 unpublished
Năm 2019, tỷ lệ các công bố được thực hiện bởi các tác giả Việt Nam tăng mạnh và vượt mức các công bố có sự hợp tác giữa các tác giả Việt Nam và nước ngoài là 55,83%.
doi:10.31219/osf.io/bjcrk fatcat:zrp3cplazvgglcmyqt44zcplyq