Социална медицина 1*2016 SocIal epIGeNetIc ModulatorS oF tHe NutrItIoNal patterN

P Markov, D Markov, A Vodenicharova, D Baykova
unpublished
18 соЦИАлНА мЕдИЦИНА Проблем През последните години различни медицински специалисти целенасочено и детайлно проучват факторите, влияещи върху параметрите на здравето -тяло, дух, чувства, социално себеусещане. Търсят се и се откриват все нови и егозенни (социални) и ендогенни (биологични) модулатори на здравните детерминанти [1, 5, 6] . Подлагат се на анализи и оценки биологични и социални категории, повлияващи решенията на индивида при вземане на решения за промяна в стила на живот и хранене.
more » ... живот и хранене. Цел на настоящата разработка е да се направи експертен анализ и оценка на съвременни социални епигенетични модулатори на модела на хранене, респективно -на превенцията на хроничните незаразни болести. Използвани са документални и социални методи. Резултатите От десетилетия насам научни колективи изучават ролята на биологичните фактори в моделирането на човешкото здраве [2] [3] [4] . Постиженията са забележителни и неоспорими. В днешно време, обаче, все по-често в епицентъра на научните проучвания е търсенето на научни доказателства за ролята на епигенетичните въздействия и по-специално -възможностите за благоприятно здравно въздействие. Променят се и се усъвършенстват знанията на изследователите и обществото. Ясно и безспорно е, например, че тялото съхранява енергията, приета в излишък, което пък е свързано с повишен риск от възникване на ексцесивна телесна маса [4] . Съществена роля има и генетичната предиспозиция на човека. Идентифицирани са голям брой специфични гени, които повишават риска от затлъстяване. До преди няколко десетилетия се смяташе, че наследствената генетична информация е за цял СоЦИАЛНИ ЕпИГЕНЕТИЧНИ МоДУЛАТоРИ НА МоДЕЛА НА хРАНЕНЕ П. Марков, Д. Марков, А. Воденичарова, Д. Байкова Р е з ю м е . През последните години все по-задълбочено се търсят и разкриват нови и нови екзогенни (социални) и ендогенни (биологични) модулатори на здравните детерминанти -тяло, дух, емоции, социална себеоценка. Цел на настоящото проучване е да се направи експертен анализ и оценка на съвременни социални епигенетични модулатори на модела на хранене, респективно -на превенцията на хроничните незаразни болести. Използвани са документални и социологичски методи. Резултатите показват, че наследствената генетична информация може да се променя чрез благоприятна промяна на факторите на околната среда (епигенетика). В настоящата разработка са анализирани и оценени редица социални фактори, повлияващи решенията на хората при избора на стил на живот и хранене: културални и индивидуални психологически фактори; предлагане на храни и реклами; подражание на "кумири" и "звезди" от шоу-бизнеса; достъп до транс портни средства за придвижване; социално-икономически условия; отворена пазарна икономика. Прави се заключение, че повишаването на информираността на населението е важен социален модулатор при вземане на решения за оптимизиране стила на живот, модела на хранене и физическата активност, а водещи са медицинските специалисти. Модулирането на социалните фактори има важно епигенетично значение, разширява възможностите на здравната про филактика, съществено допринася за намаляване на икономическа цена, която плаща обществото при възникване на болести. S u m m a r y . There is a continuous search and exploration during the past years for new exogenic (social) and endogenic (biological) modulators of the health indicators -body, spirit, emotions, social self-assessment. Purpose of this study is to make an expert analysis and evaluation of the current social epigenetic modulators of the nutritional pattern for the prevention of the chronic non-infectious (non-communicable) diseases, respectively. Documentary and sociological methods are used. Results show that the hereditary genetic information can be altered by favorable changes in the environmental conditions (epigenetics). The current study analyses and evaluates a number of social factors, which modulate the peoples' decisions regarding their lifestyle and nutrition: cultural and individual psychological factors; food supply and advertisement; imitation of "idols" and "stars" from the show business; using of different transportation means; socio-economical situation and open market economy. The conclusion is that the increase of information is an important social modulator for the population's decisions regarding optimization of the lifestyle, nutritional pattern and physical activity, and the medical specialists lead the way. Modulation of the social factors has important epigenetic meaning, expands the possibilities for health prophylaxis, significantly may reduce the economical price, which is paid by the society for fighting diseases.
fatcat:hfzwnc3t2rdkngnjvpnsslezea