Perceptual dimensions of style in paintings

Slobodan Markovic, Ana Jelic
2007 Psihologija  
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu Osnovni cilj istraživanja bio je otkrivanje bazičnih perceptivnih dimenzija stila u slikarstvu, onih koje stoje u osnovi procena različitih fizičkih svojstava preko kojih se mogu definisati stilske specifičnosti. Drugi cilj istraživanja bio je da se ispitaju veze između ovih perceptivnih dimenzija i dimenzija subjektivnog doživljaja slike. U preliminarnom istraživanju empirijski je definisan skup od 25 elementarnih
more » ... 5 elementarnih perceptivnih deskriptora stila i na osnovu njih je napravljeno 25 skala sa parovima deskriptora suprotnog značenja na polovima. U eksperimentu je procenjivano 24 slike na ovim skalama. Faktorska analiza je pokazala da u osnovi procena stoje četiri interpretabilna faktora: oblik, boja, prostor i kompleksnost. Dobijeni faktori u dobroj meri odražavaju prirodu fenomenološke odvojivosti, ali i specijalizacije vizuelnog sistema za obradu informacija o formi, boji i dubini, a delimično i za obradu kompleksnosti (npr. procesiranje spacijalne frekvence). Korelacione analize prosečnih procena slika na ova četiri faktora sa prosečnim procenama istih slika na faktorima subjektivnog doživljaja slike regularnost, atraktivnost i pobuđenost pokazale su postojanje značajnih korelacija (a) regularnosti sa oblikom i prostorom, (b) atraktivnosti sa oblikom, (c) pobuđenosti sa kompleksnošću (negativna korelacija). Negativna korelacija između pobuđenosti i kompleksnosti nije bila očekivana. Ključne reči: umetničke slike, perceptivne dimenzije, stil, subjektivni doživljaj, faktorska analiza 1 Ovaj rad je pomognut sredstvima Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, projekat br. D-149039. 2 Adresa autora: smarkovi@f.bg.ac.yu
doi:10.2298/psi0701057m fatcat:74hv7cv57zbzvitz6nbiqpiiae