МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Оксана ПРОТАС
2020 Humanities science current issues  
Оксана ПРОТАС, orcid.org/0000-0002-4176-8353 кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, докторант кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна) O_C@ukr.net МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ У статті визначено необхідність методологічного обґрунтування проблеми підготовки
more » ... леми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Розглянуто основні методологічні підходи до професійної підготовки фахівців соціальної роботи, а саме: системний, структурно-функціональний, синергетичний, особистісно-діяльнісний, особистісно орієнтований, індивідуально-творчий, гносеологічний, комплексний, аксіологічний, культурологічний, компетентнісний, акмеологічний, інтегративний. Системний підхід розглядає процес підготовки як складну цілісну систему, що містить певні впорядковані елементи, які взаємопов'язані між собою. Структурно-функціональний підхід, застосування якого дає змогу досягти завдання -виділення в системних об'єктах структурних елементів (компонентів, підсистем) і визначення їх ролі. Синергетичний підхід забезпечує відкритість і багатоваріантність системи підготовки студентів до роботи з обдарованими дітьми, що дає змогу підвищити її ефективність. Діяльнісний підхід характеризується створенням умов для активної позиції студентів, активізації навчально-пізнавальної діяльності і забезпечує їх готовність до виконання професійних функцій. Особистісно орієнтований підхід забезпечує спрямованість освітнього процесу на розвиток особистості студента, розгляду його як активного суб'єкта, створення умов для самореалізації. Індивідуально-творчий підхід спрямовує підготовку майбутніх соціальних педагогів на врахування розвитку особистості, забезпечує виявлення й формування в них творчої індивідуальності. Інтеграційний підхід у нашому дослідженні дає змогу виявити взаємозв'язок різних методологічних підходів. Використання гносеологічного підходу передбачало використання основних методів наукового пізнання -ґрунтовного аналізу сутності досліджуваних процесів та поняттєво-термінологічного апарату, встановлення закономірностей процесів, визначення напрямів удосконалення професійної підготовки студентів. Комплексний підхід забезпечує взаємопроникнення змісту навчальних дисциплін за принципом їх взаємозв'язку і взаємодоповнюваності, забезпечуючи цілісний процес професійної підготовки. Аксіологічний підхід сприяє формуванню професійно-ціннісних орієнтацій студентів. Соціокультурний підхід забезпечує врахування у процесі професійної підготовки культурних надбань, цінностей і норм. Компетентнісний підхід забезпечує формування професійної компетентності майбутнього фахівця як цілісної здатності особистості, що поєднує знання, вміння, навички, досвід, ціннісні орієнтації, професійну позицію і творче застосування їх для забезпечення успішної фахової діяльності. Акмеологічний підхід спрямовує освітній процес на підвищення якості фахової підготовки, вивчення творчого потенціалу майбутніх соціальних працівників, мотивування їх прагнення до досягнення максимально можливого розвитку теоретичної та практичної досконалості у навчально-науковій та професійній діяльності. Зазначено, що комплексне поєднання вказаних підходів сприятиме підготовці майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Ключові слова: методологічний підхід, професійна підготовка, соціально-педагогічна діяльність, обдаровані діти. The article deals with the need of methodological substantiation of the issue of training future social pedagogues educators for work with gifted children. We considered the methodological approaches to training of social workers. They include, specifically, systemic, structural and functional, synergy, personal activity, person-centered, individual creative, gnosiological, inter-disciplinary, axiological, culturological, competence-based, acmeological, and integrated, Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 27, том 4, 2020 176 Педагогiка approaches. Systemic approach treats training process as a complicated and integrated system of certain sequenced elements, which are interconnected. Application of structural and functional approach allows distinguishing structural elements (components, subsystems) in system items and define their roles. Synergy approach provides for openness and variation of students' preparation to work with gifted children allowing for its increased efficiency. Activity approach creates conditions for students to take an active position, activate training and cognition and prepares them to work in professional environment. Person-centered approach in training process is aimed at developing the student's personality and treats the students as an active subjects providing for their self-actualization. Individual creative approach in training future social teachers facilitates consideration of personal development, defining and forming a creative self in a person. The use of gnosiological approach demanded applying main scientific finding methods, i.e., a comprehensive analysis of the essence of processes and terminological apparatus, defining process patterns, and defining the approaches of students' training optimization. Integrated approach seeks for convergence of subject materials based on interconnection and complementarity organizing a cohesive professional training process. Axiological approach facilitates formation of a professional value system for students. Sociocultural approach integrates cultural heritage, values and regulations into professional training. Competence-based approaches secures the competences of a future processional as integrated abilities of a person combining knowledge, skills, expertise, values, professional position, and creative use of these components for a successful professional work. In acmeological approach, the process is aimed at improving the quality of professional training, learning the creative potential of future social workers, and making incentives to them to reach theoretical and practical excellence in both scientific and professional work. Integration approach of our research enables to reveal interdependence of different methodological systems. We have indicated that a combination of the mentioned approaches will facilitate preparation of future social educators for work with gifted children.
doi:10.24919/2308-4863.4/27.203999 fatcat:e267stogi5fejciwie7i6cvwaa