İKTİSADİ BÜYÜME ve RÜZGAR ENERJİSİ İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ G-20 ÜLKELERİ İÇİN BİR ANALİZ

Ümit KOÇ, Şükrü APAYDIN
2020 Fiscaoeconomia  
In the last 200 years, mankind has made significant progress in many areas. Developments such as industrialization, technological progress, urbanization and increase in growth and development rates accompanied by rapid population growth have made the energy factor, which is extremely important in all areas of life, more evident.While fossil fuels are currently the main source of energy, the use of renewable energy sources is in an increasing trend due to the damage of the environment by fossil
more » ... uels and the depletion of fossil fuel resources. In this context, wind energy, which is an important source of renewable energy, has become more and more prominent. In this study, the relationship between wind energy and economic growth is analyzed using panel data method for the selected 15 G-20 countries between the period of 1991 and 2017. According to the findings, there is a positive relationship between wind energy and economic growth. Öz Son 200 yıllık tarih incelendiğinde insanoğlunun pek çok alanda ciddi bir ilerleme kaydettiği görülür. Hızlı nüfus artışının da eşlik ettiği sanayileşme, teknolojik ilerleme, kentleşme, büyüme ve kalkınma hızlarındaki artış gibi gelişmeler, hayatın her alanında son derece önemli bir yere sahip olan enerji faktörünün önemini daha belirgin hale getirmiştir. Hali hazırda temel enerji kaynağı fosil yakıtlar olmakla birlikte, bu kaynakların tükenir kaynaklar olması yanında çevreye verdiği zararlar nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının daha aktif kullanılması oldukça önem kazanmıştır. Bu çerçevede son dönemde önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisi gittikçe ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada rüzgâr enerjisi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, seçilmiş 15 G-20 ülkesinin 1991-2017 dönemi verileri, panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre rüzgâr enerjisi ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.
doi:10.25295/fsecon.765376 fatcat:vdmksjhhsvcpxeppwvgl3ug5xe