Architecture synthesis of the computer system of transaction control e-learning

Ihor Zykov, Nina Kuchuk, Sergiy Shmatkov
2018 Advanced Information Systems  
1 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, Україна 2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна СИНТЕЗ АРХІТЕКТУРИ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНЗАКЦІЯМИ E-LEARNING В роботі розглянуто задачу синтезу архітектури сучасної комп'ютерної системи для управління транзакціями e-learning. Мета статті -розробка декомпозиційного методу синтезу архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning на основі
more » ... g на основі стратифікації орієнтованого графа варіантів реалізації комп'ютерної системи. Результати дослідження. Проаналізовано основні етапи синтезу архітектури. Обґрунтовано необхідність проведення попередньої декомпозиції, структуризації і формалізації системи. Наведено основні етапи ієрархічної послідовності процесу декомпозиції. Розроблено декомпозиційний метод синтезу архітектури комп'ютерної системи на основі стратифікації орієнтованого графа варіантів реалізації комп'ютерної системи. Розроблено імітаційну модель даного процесу. Результати моделювання показали доцільність застосування розробленого методу при синтезі архітектури комп'ютерної системи з великою кількістю вузлів. Висновки. В роботі розглянуто задачу синтезу архітектури сучасної комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning. Проаналізовано основні етапи синтезу архітектури. Обґрунтовано необхідність проведення попередньої декомпозиції, структуризації і формалізації системи. Наведено основні етапи ієрархічної послідовності процесу декомпозиції. Розроблено декомпозиційний метод синтезу архітектури комп'ютерної системи на основі стратифікації орієнтованого графа варіантів реалізації комп'ютерної системи. Розроблено імітаційну модель даного процесу. Результати моделювання показали доцільність застосування розробленого методу при синтезі архітектури комп'ютерної системи з великою кількістю вузлів. Так, при N < 60 застосування даного методу недоцільно. При кількості вузлів комп'ютерної системи 60 < N <100 практичного виграшу за часом синтезу не досягається. Однак, при N > 100 виграш стає помітним. При цьому зі збільшенням кількості вузлів перевага декомпозиційного методу наростає. К лю чов і с лов а : e-learning; комп'ютерна система; транзакція; синтез; система управління; декомпозиція; стратифікація. Вступ Електронне навчання (e-learning) -це передача знань і управління процесом навчання за допомогою нових інформаційних і телекомунікаційних технологій. Технології e-Learning дозволяють створювати електронні курси, системи управління навчанням та навчальними об'єктами, системи контролю знань, а також засоби створення знань. Електронне навчання може здійснюватися на основі використання цифрових репозитаріїв -баз даних і знань, що дозволяють зберігати знання в електронному вигляді, структуровані відповідно до принципів об'єктного опису метаданими. Цифрові репозитарії дозволяють вибудовувати взаємозв'язки між об'єктами знань з можливістю контекстного пошуку [1, 2]. При побудові або розвитку e-learning необхідно синтезувати архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями. Завдання синтезу архітектури сучасної комп'ютерної системи (КС) для управління складним розподіленим об'єктом (СРО) є комплексною проблемою. Її рішення неможливо без попередньої декомпозиції, структуризації і формалізації. До теперішнього часу багатьма авторами описаний ряд можливих підходів і варіантів розв'язання проблеми [3, 4]. Відповідно до цих роботами можна виділити такі етапи синтезу архітектури КС: -синтез організаційної структури системи управління (СУ) об'єктом; -синтез архітектури КС, яка забезпечує вимоги до функціонування системи; -синтез архітектури базової комп'ютерної мережі (БКС). Основним завданням синтезу організаційної структури СУ об'єктом є розробка логічної структури СУ об'єкта. Така структура повинна включати основні складові об'єкта і взаємозв'язку між ними. Дана структура визначить вхідні дані для синтезу архітектури КС, за допомогою якої реалізується управління СРО, спрямоване на вирішення завдань певних класів. Така архітектура є логічною сукупністю необхідних компонентів, стратифікована за відповідними рівнями. Крім того, вона повинна враховувати зв'язку між компонентами і рівнями, які забезпечують обмін як службовою інформацією, так і інформацією користувача. Синтез архітектури базової комп'ютерної мережі включає розробку фізичної структури для отриманої на попередньому етапі архітектури КС. Крім того, в процесі синтезу, на кожному з етапів, розподіл сукупності вирішуваних завдань, за сукупністю використовуваних компонентів КС повинен прагнути до екстремуму по заданому критерію якості з обов'язковим урахуванням всіх обмежень, які застосовуються.
doi:10.20998/2522-9052.2018.3.10 fatcat:sbrcpqsorfba3ffpd4oz5vdfh4