Muntanyes de Prades : resultats d'un estudi dendroecologic

Oriol Bosch, Albert
1995 Butll. Inst. Cat. Ilist. Nat   unpublished
Resum Fn aqucst treball s'analitza des del punt de vista de la successio ecologica I'estructura demografica, la produccio i el vigor de la poblacio de Pinus svlvestris que cobreix les parts altes del hose de Poblet (Muntanyes de Prades, Serralada Prelitoral catalana). L'edat dels arbres revela que formen una sofa cohort que va comenFar a envair la zona al voitant del 1 848, cosy que denota la forta pertorbacio a que devia ser sotmes el hose pel temps de la desamortitzacio (1835). L'absencia de
more » ... 35). L'absencia de rege-neracio de P sylvestris i la seva produccio i vigor cxtremament baixos suggereixen que la poblacio d'aquesta especie, malgrat ser la que ara doming el paisatge, es troba en una Clara fase de decadencia i es pot preveure la seva prbxima substitucio per una ja abundant regeneracio de Quercus ilex i Q. pyrenaica, toicrants a I'ombra. A traves de les series de creixements anuals dels arbres i de les distributions d'edat i de diametres s'evi-dcncien les diferents fases de desenvo-lupament per les quals ha passat el bosc, condicionades per la interaccio entre la mateixa dinamica de la vegetacio i les dife-rents actuations de I'home. Finalment, el fet que un sol episodi de pertorbacio permeti I'establiment i la persistencia d'una pineda durant cent cinquanta ant's o mes es una dada d'interes mes enlla de 1'entorn estricte de les Muntanyes de Prades i que pot servir per in-terpretar bona part del paisatge mediterrani actual de Catalunya. Mors CLAD: Successio, dinamica de la vegetacio mediterrania, dendroecologia, Pinus sylvestris, productivitat forestal, estructura d'edat, Muntanyes de Prades. Abstract Notes on the past , present and future of Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests of the Prades mountains: Results from a dendroecological study.
fatcat:uzughgmuabdb3pc7d3fj55wbsi