Sağlık Yönetiminde İntörnlük Uygulamaları ve Mesleki Oryantasyon Practices Internship and Professional Orientation in Health Management

Abdulaziz Ertaş, Afyon Üniversitesi, Afyon Sağlık, Yüksekokulu Afyonkarahisar, Turkey
2016 Yıl: 2016 Sayı: 1, Sayfa   unpublished
Özet-Bu çalışmanın amacı zorunlu staj ve intörnlük uygulamalarının önemini ve geliştirici önerileri ortaya koymak için hazırlanmıştır. Araştırmanın kapsamına, Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünün yaz stajı ve İntörnlük uygulamalarına katılan öğrenciler dahil edilmiştir. Yönetici adayları olan öğrencilerin staj ve intörn uygulamaları ile Afyon genelinde bulunan kamu hastaneleri, özel hastaneler ve diğer sağlık teşkilatlarının muhasebe,
more » ... n alma, başhekimlik, arşiv gibi çeşitli alanlarda staj uygulamalarına katılarak mesleki görgülerinin arttırılmasına çalışılmaktadır. Yürütülen intörnlük programı kapsamında uygulama yapan dördüncü sınıf öğrencilerinin görüşlerini tespit etmek amacıyla likert araştırma anket formu hazırlanmış ve ilgili öğrencilere uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 20 bilgisayar programı ile değerlendirilmiş ve istatistiksel analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda; staj ve intörnlük uygulamasının mesleki uyum ve adaptasyona önemli katkı sağladığı ve istihdama olumlu yönlü katkı sağlayacağı beklenmektedir. Rotasyon uygulamalarının faydalı olduğu ve iki ayda bir rotasyon yapılması görüşü genel ağırlık kazanmıştır. Staj ve intörn uygulamaları kapsamındaki çalışmamız ile iş yeri ve planlama ile ilgili bazı sorunlar tespit edilmiş ve bunlar için çözüm önerileri çalışmamızda vurgulanmıştır. Abstract-The purpose of this study was designed to demonstrate the importance of compulsory training course implementation and make developing suggestions. The study population included the students who attended the compulsory training course and internship implementation organized by Health Institutions Management Department of Afyon Health College in Afyon Kocatepe University. There has been an effort to increase university students', who are prospective health managers, professional manners by having them attend training courses and internship programs in the departments of accountancy, purchase, head physician and archives in the private and public hospitals and the other health organizations in the province of Afyon. In context of the internship program conducted in the university, the researcher created a Likert survey form and administered it to the senior students who participated in the study with the purpose of determining their opinions. The study data were analyzed using SPSS 20 software package, and a statistical analysis was also conducted on them. The study findings indicated that training courses and internship implementation made important contributions to professional adjustment and adaptation, and positively affected employment. It was a general opinion of the participants that the rotation practice was beneficial and it was necessary to perform rotation in every two months. This study determined certain problems related to workplaces and planning regarding training courses and internship implementation, and suggested some solutions for them.
fatcat:odgh3w2jyzgoxnmsnz7oujjksm