Metallurgical Enterprises Performance Indicators in the Context of the Corporate Social Responsibility Model Implementation
Індикатори результативності металургійних підприємств у контексті впровадження моделі корпоративної соціальної відповідальності

Hanna Yangol
2019 Accounting and Finance  
Облік і фінанси, № 2 (84)' 2019 164 УДК 65.011.8:669 JEL Code D91, L21, L61, M14, M21, M41 Г.В. ЯНГОЛЬ * (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна) Індикатори результативності металургійних підприємств у контексті впровадження моделі корпоративної соціальної відповідальності Результативність металургійних підприємств залежить, з одного боку, від загальногалузевого розвитку та зміни економічної кон'юнктури на державному та глобальному рівні, а з
more » ... ому рівні, а з іншоговід правильних управлінських рішень та розробки адекватної сучасним умовам стратегії досягнення бажаних результатів. Вибір оптимальної системи управління передбачає поетапне проектуванням її імплементації та використання. Метою статті є визначення напрямку вдосконалення індикаторів стратегічного менеджменту металургійних підприємств на основі імплементації моделі корпоративної соціальної відповідальності. На основі аналізу існуючих систем управління та моделей вимірювання, автором у якості ключового напряму досягнення найвищих результатів стратегічного менеджменту визначено імплементацію моделі корпоративної відповідальності інтегрованого типу SURE BPMS life cycle excellent (SBLCE). Центральним елементом цієї моделі є проектування, впровадження, використання, огляд та переоцінка ключових показників стратегічної результативності, сформованих на засадах принципів корпоративної відповідальності та сталого розвитку. Сформовано структуру та визначено напрямки соціально відповідального управління результативністю металургійного підприємства. Запропоновано поле потенційних ключових показників стратегічної результативності галузі. Виявлено, що побудова системи ключових показників стратегічної результативності є достатньо творчим процесом, який вимагає миттєвого реагування на ситуацію, що склалася як всередині самого підприємства, так і у його взаємозв'язку з зовнішнім оточенням. Детально охарактеризовано та графічно висвітлено кожен з етапів імплементації SBLCE. Ключові слова: стратегічна результативність, життєвий цикл ключових показників стратегічної результативності, сталий розвиток, система вимірювання результативності, корпоративна відповідальність, металургійне підприємство. * Янголь Ганна Вікторівна, аспірантка кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ). Економіка та менеджмент Accounting and Finance, № 2 (84)' 2019 165 quite a creative process that requires an immediate response to the situation both inside the enterprise and in its relationship with the external environment. Each stage of SBLCE implementation was described in detail and graphically reflected.
doi:10.33146/2307-9878-2019-2(84)-164-172 fatcat:sk4famm3ijaxtehgpxgklr2cdq