A sutudy of cultivation method of Phaseolus coccineus L. in the Nobeyama Plateau
野辺山高原におけるベニバナインゲンの栽培方法に関する一考察

Mayuko OKABE, Akihiro NAKANO, Shintaro MASTUNAGA, Gouji NONOMURA, Daito SAIKO, Riena IGUCHI, Masato SHIZUNO
2019 Hokuriku Sakumotsu Gakkaiho  
doi:10.19016/hokurikucs.54.0_44 fatcat:i6ofvfqs5jfc7an3v3otwkio7i