Management a marketing informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Marketing, Michaela Dombrovská, Petr Hovorka, Lenka Řeháková
unpublished
Abstrakt: Článek pojednává o praktických aplikacích při výuce základů managementu a marketingu na oblast informačních služeb. Jsou podána specifika informačních služeb z hlediska klasického dělení služeb v oblasti marketingu a managementu v kontextu oboru informační věda a knihovnictví. Poté jsou probírány informační přesahy managementu i marketingu, se zvláštním důrazem na oblast komunikace a sdílení informací. Článek je doplněn o praktické příklady z výuky managementu informačních služeb a
more » ... mačních služeb a marketingu informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Klíčová slova: management, management informačních služeb, řízení informačních toků, marketing, marketing informačních služeb, komunikace, sdílení informací Abstract: Article deals with the practical applications for teaching the fundamentals of management and marketing of information services. The specifics of information services are defined in terms of the classical division of services in marketing and management in the context of information science and librarianship. The information overlaps of management and marketing are discussed; with particular emphasis on communication and information sharing. The article contains practical examples of teaching management of information services and marketing of information services at the Institute of Information Studies and Librarianship (Faculty of Arts, Charles University in Prague).
fatcat:gel4ajblf5ai3chxithhof337i