Pnömonektomi: Endikasyon ve sonuçlar›

Ahmet Üçvet, Cemil Kul, Kenan Can Ceylan, Gökhan Yuncu, Serpil Sev‹nç, Halil Tözüm, Soner Gürsoy, Sad›k Yaldiz, Oktay Bafiok, Seren Suat, Hastal›klar› Gö¤üs, E¤itim Cerrahisi (+8 others)
2007 unpublished
ÖZET Amaç: Gö¤üs cerrahisinde pnömonektomi ameliyatlar› yüksek mortalite ve morbidite ile birliktedir. Çal›flmada, pnömonektomi uygulanan hastalar›n endikasyonlar› ve cerrahi tedavi sonuçlar›n›n gözden geçirilmesi amaçland›. Gereç ve yöntem: Çal›flmaya Ocak 2003-Aral›k 2004 aras›nda pnömonektomi uygulanan 72 hasta dahil edildi. Tüm hastalar endikasyon, hasta özellikleri, operatif mortalite ve postoperatif komplikasyonlar yönünden incelendi. Bulgular: Çal›flma grubu 68'i (%94.4) erkek, 4'ü
more » ... kad›n 72 hastadan ibaretti. Yafl ortalamas› 56.8±11.0 (20 ile 77 aras›) idi. Hasta tan›lar› flöyleydi; 65 (%90.3) akci¤er kanseri, 3 (%4.1) aspergillom, 2 (%2.8) bronflektazi, 1 (%1.4) endobronflial hamartom ve 1 (%1.4) tüberküloz. Tüm hastalardan 16's›na (%22.2) neoadjuvan tedavi uyguland›. Üç hastaya (%4.2) ilave gö¤üs duvar› rezeksiyonu yap›ld›. Üç hastada intraperikardial pnömonektomi gerekti. Operatif mortalite oran› %6.9 idi (5 hasta). On üç hastada (%18.1) komplikasyon geliflti; 4 aritmi, 4 solunum yetmezli¤i, 3 ampiyem, 2 bronkoplevral fistül, 2 kord vokal paralizisi, 2 emboli, 1 kalp yetmezli¤i, 1 pnömotoraks, 1 özefagus rüptürü, 1 akci¤er ödemi ve 1 renal yetmezlik. Altm›fl yafl üstü (p=0.01), neoadjuvan tedavi alm›fl (p=0.03), ek hastal›¤› olan (p=0.0008) ve geniflletilmifl rezeksiyon uygulanan (p=0.008) hastalar artm›fl komplikasyon oran›na sahipti. Operatif mortalite oran› ise 60 yafl üstü (p=0.014), ek hastal›¤› olan (p=0.0004) ve geniflletilmifl rezeksiyon uygulananlarda (p=0.05) istatistiksel olarak anlaml› derecede daha yüksek orandayd›. Sonuç: Çal›flmam›zda yafl, geniflletilmifl rezeksiyon, ek hastal›k ve neoadjuvan tedavi uygulanmas› komplikasyon oran›na etkili ba¤›ms›z de¤iflkenlerdi. Yafl, ek hastal›k ve geniflletilmifl rezeksiyonlar ise artm›fl operatif mortalite ile birlikteydi. Anahtar kelimeler: cerrahi, operatif mortalite, pnömonektomi SUMMARY Pneumonectomy: Indications and results Aim: In thoracic surgery, pneumonectomy operations are associated with high morbidity and mortality. In the present study, we assumed to determine operative indications and to overview the surgical treatment results. Material and method: Present study includes the 72-pneumonectomized patients between January 2003 and December 2004. All patients were assessed on indication, patient characteristic, operative mortality and postoperative complication. Results: The study population consists of 72 patients; 68 male (94.4%) and 4 (5.6%) female. Mean age was 56.8±11.0 years (range 20 to 77). Clinical diagnosis included 65 lung cancer (90.3%), 3 aspergilloma (4,1%), 2 bronchiectasis
fatcat:ra4ser6kvjbhleshlck23yxrwm