inTeRakcje leków z pożywienieM w gRupie pacjenTów geRiaTRycznycH jako pRobleM społeczny i ekonoMiczny inTerAcTions BeTWeen drUgs And food in The groUp of geriATric pATienTs As The socieTAl And econoMic proBleM

Przemysław Czajkowski, Mateusz Maciejczyk, Ewelina Bogdańska, Ilona Zaręba, Edyta Rysiak
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu   unpublished
fatcat:xrlysikcynggfgzdlpn6hmsalu