مقایسه برتری طرفی مغز در کودکان با و بدون اختلال‌های یادگیری

وحید نجاتی, سارا آقایی ثابت, مهدیس مقصودلو
2014 Ravānshināsī-i Afrād-i Istis̠nāyī  
برتری طرفی یکی از شاخص‌های تحول مغز طبیعی است و در آسیب‌های تحولی مغز این شاخص تغیر می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی جانبی شدن در کودکان با و بدون اختلال‌های یادگیری بود. پژوهش حاضر از نوع علمی- مقایسه‌ای بود. در این مطالعه 20 کودک مبتلا با اختلال‌های یادگیری از بین کودکان مراجعه‌کننده به کلینیکدرمان اختلال‌های یادگیری در شهر تهران انتخاب شدندو 20 کودک عادی از لحاظ سن و هوشبهر با گروه آزمایش همتا شدند.همه شرکت­کنندگان با استفاده از آزمون شنود دو گوشی و آزمون ضربه زدن مورد ارزیابی قرار گرفتند.
more » ... رزیابی قرار گرفتند. داده­های گردآوری‌شده با استفاده از آزمون­های تی مستقل، تی وابسته و همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که در هر دو گروه گوش راست نسبت به گوش چپ برتری دارد اما میزان این برتری در کودکان دارای رشد عادی به طور معناداری بیشتر از گروه آزمایش بود.نتایج هیچ‌گونه همبستگی بین عامل‌های برتری دستی و طرفی شدن زبان نشان نداد.بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر نتیجه­گیری می­شود که در کودکان با اختلال‌های یادگیرینارسایی‌هایی در جانبی شدن مغز وجود دارد.
doaj:2ee2ea9c2da34e2fa5ec7915cc0960bb fatcat:7j2nfq2ifzed5mz76ngvjflhdq