Efectes d'un programa d'activitat física sobre la condició física en dones premenopàusiques

Almudena Ramírez Balas, Guillermo J. Olcina Camacho, Diego Muñoz Marín, Rafael Timón Andrada, M.ª Concepción Robles Gil, Marcos Maynar Mariño
2012 Apunts Educació Física i Esports  
Efectes d'un programa d'activitat física sobre la condició física en dones premenopàusiques Efectes d'un programa d'activitat física sobre la condició física en dones premenopàusiques Resum Aquesta investigació pretén conèixer els canvis que provoca un programa d'activitat física moderada de cinc mesos de durada sobre la condició física (força, flexibilitat i resistència) en dones premenopàusiques. En l'estudi van participar-hi dones premenopàusiques separades en dos grups: menors de 35 anys (n
more » ... enors de 35 anys (n = 10) i majors de 35 anys (n = 10). Per a l'estudi, es va establir un programa d'intervenció d'aeròbic, classes de step i tonificació, de 5 mesos de durada, amb una freqüència setmanal de 3 dies alterns i amb una durada de 60 minuts cada sessió a una intensitat entre el 60-70 % de la freqüència cardíaca màxima de reserva. Els resultats mostren que les dones de menor edat, en finalitzar el programa d'activitat física, van incrementar la flexibilitat posterior del tronc i la força de prensió d'ambdues mans, encara que només van millorar de manera significativa la flexibilitat anterior del tronc (p < 0,05). Les dones amb edats superiors van millorar tots els paràmetres de condició física, i igual que les més joves, van obtenir canvis significatius només en la flexibilitat anterior del tronc (p < 0,05). En la comparació entre ambdós grups d'edat, les dones majors de 35 anys obtenen una major millora enfront de les joves (p < 0,05) en el consum màxim d'oxigen i la força de prensió manual esquerra. Els resultats de l'estudi mostren possibles beneficis del programa d'exercici utilitzat sobre la flexibilitat en dones, així com la rellevància del programa en dones adultes que pal·lien la pèrdua de condició física i capacitat cardiorespiratòria ocasionada per l'edat. Abstract Effects of a Physical Activity Programme on Physical Fitness in Premenopausal Women This research seeks to determine the effect of a 5-month-long programme of moderate physical activity on the physical fitness (strength, suppleness and stamina) of premenopausal women. The study included premenopausal women who were separated into two groups: those under 35 (n = 10) and those over 35 (n = 10). For the purposes of the study an intervention programme of aerobics, step and toning classes was set up that lasted 5 months with a weekly frequency of 3 alternate days and a duration of 60 minutes for each session at an intensity of between 60-70% of maximum heart rate reserve. The results showed that at the end of the programme of physical activity younger women had increased their posterior trunk suppleness and grip strength in both hands, although they only significantly improved their anterior trunk suppleness (p < 0.05). The older women improved in all fitness parameters and like their younger counterparts only achieved significant changes in their anterior trunk suppleness (p < 0.05). In the comparison between the two age groups, the women over 35 attained a greater improvement with respect to the younger women (p < 0.05) in maximal oxygen consumption and left hand grip strength. The study findings show the potential benefits of the exercise programme used on suppleness in women as well as the relevance of the programme for adult women who lessen the loss of physical condition and cardiorespiratory fitness caused by age.
doi:10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2012/3).109.02 fatcat:fmpc4bj6qbeq3ixdt4ant64mga