РОЗБУДОВА ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

Г. П. Поліщук
2012 Освітній вимір  
При написанні статті автор переслідував мету висвітлення переходу української школи у тридцятих роках до предметної системи навчання, яка мала стати базисною основою побудови нової політехнічної школи. Вона передбачала озброєння підростаючого покоління системою теоретичних знань, достатніх для продовження навчання у вищих навчальних закладах та формування практичних навичок і вмінь, необхідних для швидкого опанування робітничими професіями. Це зумовлювалося завданнями розбудови держави у 30-ті
more » ... оки ХХ століття. Ключові слова: система навчання, предметне навчання, політехнічна школа, теоретичні знання. Writing this article the author aimed to illuminate the transition of the Ukrainian school in thirties to the subject system of education, wish had become the basis of creation of a new politechnic school. It foresaw the younger generation's arming with the system at theoretical knowledge sufficient enough for continuation of studying in higher educational establishments and forming practical habits and skills necessary for a quick mastering working trades. It followed from the state-building tasks in thirties of the ХХ century. Key words: system of education, subject of teaching, polytechnic school, teoretical knowledge.
doi:10.31812/educdim.v33i0.2003 fatcat:bzvf4aesezggfhwgss3lbv5fve