PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN BİREYLERDE STRESLE BAŞA ÇIKMA

Yesim TİMİSİ, Hakan İŞÖZEN
2021 Kuram ve uygulamada sosyal bilimler dergisi  
Araştırmanın temel amacı, pandemi sürecinde üniversite giriş sınavına hazırlanan bireylerde stresle başa çıkmanın incelenmesidir. Ayrıca araştırmada stresle başa çıkmanın bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma yöntemi olarak ilişkisel tarama kullanılmıştır. 17-19 yaş aralığındaki 255'i kadın (%69.9) 110'u erkek (%30.1), toplam 365 kişiden oluşan katılımcılara çevrimiçi olarak Stresle Başa Çıkma Ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca demografik verilerin
more » ... r aldığı Kişisel Bilgi Formu doldurtulmuştur. Elde edilen veriler SPSS 25.0 (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) paket programında çözümlenmiştir. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. SBÇÖ en yüksek puanı 115 olup, bu araştırmada katılımcıların ortalaması 79.73±11.509 (Min=29.00; Maks=103.00) olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların %69.33 oranında stresle başa çıkabildiklerini yordamaktadır. Katılımcıların cinsiyetleri, yaş grupları, eğitim durumları, okul türlerine göre stresle başa çıkma arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır. Ancak 12.sınıfta okuyan katılımcıların kaçınma alt ölçeği medyan puanı, mezun olan katılımcıların medyan puanına göre yüksek bulunmuştur. Hayatlarının kritik bir döneminde bulunan üniversite sınavına hazırlanan bireylerin pandemi sürecinde stresörlerle başa çıkma yollarının ortaya konulması ve başa çıkma düzeylerinin belirlenmesi, gelecek çalışmalara kaynak olması açısından önem taşımaktadır. Literatür incelendiğinde bu yaş grubuna ilişkin yapılan çalışmaların az sayıda olması da araştırmanın önemini artırmaktadır.
doi:10.48066/kusob.956745 fatcat:jdxrcr6icve2jbyowljoc36usy